21 اسفند 1398

عدم امکان اعاده دادرسی نسبت به آرای صادره قبل از سال 85

عدم امکان اعاده دادرسی نسبت به آرای صادره قبل از سال 85

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: با توجه به عدم پیش‎بینی اعاده دادرسی پیش از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، آرای صادره پیش از تصویب قانون مذکور، قابل اعاده دادرسی نمی‎باشد.

 

مستندات         رأی وحدت رویه شماره 945 -91/11/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: 1393/07/06    شماره رای نهایی: 9309970955600304

رای بدوی

با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه تاریخ صدور دادنامه شماره 697 که 76/5/12 می‌باشد و با در نظر گرفتن تاریخ ابلاغ آن و صرف نظر از آنکه در قانون اسبق دیوان عدالت اداری مصوب 1360 اعاده دادرسی پیش‌بینی نشده بوده و براساس دادنامه شماره 945 -91/11/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعاده دادرسی نسبت به آراء مربوط به سال‎های قبل از تصویب قانون دیوان عدالت اداری 1385 پذیرفته نمی‌شود. درعین حال، نظر به اینکه موضوع خواسته شاکی مشمول هیچ‎یک از بندهای مواد 98 و 99 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و دادنامه‌های یاد شده سند و مدرک جدید مثبت حقانیت شاکی و مؤثر در نقض دادنامه شماره …-76/5/12 تلقی نمی‌شود. علیهذا شکایت غیر موجه تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز، قابل تجدید‎نظر‎خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

 

رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری

کریمی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اینکه دادنامه شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی صادر شده و تجدید‎نظر‎خواه ایراد و اعتراض مؤثری ندارد که رأی را مخدوش سازد یا دلالت بر تضییع حق داشته باشد، بنابراین موجبی جهت نقض رأی وجود ندارد. لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان با رد تجدید‎نظر‎خواهی دادنامه شماره 5 شعبه 4 دیوان تأیید و ابرام می‌گردد. این رأی وفق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.

 

رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

مهدوی ـ جباری