24 آذر 1398

عدم امکان طرح شکایت به طرفیت اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداری

عدم امکان طرح شکایت به طرفیت اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداری

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: شکایت به طرفیت اشخاص حقیقی، قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

 

مستندات         ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: 1393/08/17    شماره رای نهایی: 9309970955900916

رای بدوی

مستنداً به مواد 1 و 10 قانون دیوان عدالت اداری که شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی به طرفیت دولت و سازمان‎ها و شرکت‌های دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور و رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی‎کننده به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی و حل اختلاف قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می‌باشد، علیهذا و نظر به طرح شکایت شاکی به طرفیت شخص حقیقی قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. شاکی می‌تواند به طرفیت هیأت صادرکننده رأی طرح شکایت نماید. رأی صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد

.

رئیس شعبه 20 دیوان عدالت اداری

کلی وند

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدید‎نظرخواهی آقای م.ز. نسبت به دادنامه شماره 2118 صادره از شعبه 20 بدوی به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده وارد و قابل پذیرش نمی‌باشد، زیرا دادنامه معترض‎عنه با رعایت تشریفات قانونی و در محدوده وظایف محوّله اصدار یافته و ایرادی از حیث تطبیق موضوع با مقررات مربوطه مشاهده نمی‌گردد و از ناحیه تجدید‎نظر‎خواه نیز دلیلی که حکایت از مخدوش بوده آن باشد، ارائه نگردیده است. لذا با اجازه حاصله از ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن تأیید دادنامه معترض‎عنه حکم به رد تجدید‎نظر‎خواهی و اعتراض صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر قطعی است.

 

رئیس شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

صباغّی ـ خضرائی