23 اسفند 1398

عدم تسری قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

عدم تسری قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده:    وزارت جهاد کشاورزی دارای مقررات استخدامی خاص بوده و قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده قابل تعمیم و تسری به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی نمی‌باشد.

 

مستندات         ماده 1 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی ـ ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ـ آرای وحدت رویه شماره های 225-87/4/9 و 75ـ78-84/2/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: 1393/07/01    شماره رای نهایی: 9309970955800011

رای بدوی

نظر به اینکه نامبرده در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری (سازمان جنگل‎ها، مراتع و آبخیزداری کشور، جهاد کشاورزی) اشتغال داشته است و قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 67/12/7 مطابق با ماده یک آن مشمول مستخدمینی است که منطبق با قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی است می‌گردد و جهاد کشاورزی دارای قانون خاص بوده و قابل تعمیم و تسری به کارکنان جهاد کشاورزی نمی‌باشد. بنابراین به استناد مراتب فوق‎الاشاره و اینکه شاکی دلیل و مدرک مؤثر و موجهی که موجب اجابت خواسته وی گردد ارائه ننموده و طرف شکایت وفق مقررات قانونی اقدام نموده است و مستنداً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و منطبق با آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 225-87/4/9 و 78-84/2/25  بوده، حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید، رأی صادره مستنداً به ماده 65 قانون اخیر‎الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‎نظر‎خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

 

رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری

آشورلو

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

با ملاحظه اینکه دادنامه شماره 2183- 92/12/18 در تاریخ 92/2/13 ابلاغ و دادخواست تجدید‎نظر‎خواهی در تاریخ 93/3/8 خارج از مهلت بیست روزه قانونی تسلیم گردیده است، لذا به استناد مادتین 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قرار رد دادخواست تجدید‌نظر‎خواهی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

موسوی ـ عاشوری