07 آذر 1398

عدم صدور دستور موقت مبنی بر موافقت با حکم مأموریت/تغییر پست سازمانی

عدم صدور دستور موقت مبنی بر موافقت با حکم مأموریت/تغییر پست سازمانی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: 1-تقاضای موافقت با حکم مأموریت مستخدم، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‎باشد.2-تغییر پست سازمانی کارمندان در صورتی که منتهی به نزل گروه گردد، منوط به تحصیل رضایت مستخدم می باشد.

 

 

 

مستندات         ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: 1393/08/19    شماره رای نهایی: 9309970905601420

رای بدوی

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی [صدور دستور موقت مبنی بر موافقت با حکم مأموریت] و ضمائم آن، نظر به اینکه دلائل ارائه شده مثبت ایجاد ورود خسارتی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و از طرفی فوریت دستور موقت نیز احراز نگردیده، علیهذا موضوع، منطبق با ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385تشخیص نگردیده؛ به همین جهت، قرار رد درخواست مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه 24 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

زینعلی ـ خدایی

 

در خصوص شکایت آقای م.ح. با وکالت ز.ی به طرفیت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، به خواسته الزام به موافقت با مأموریت و بازگشت به پست سازمانی قبلی و پرداخت حقوق مربوطه، با توجه به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره …، نظر به اینکه شاکی دلیل و مستند قانونی که حکایت از احراز خواسته و اثبات آن مطابق موازین قانونی باشد اقامه و ارائه ننموده و نحوه اقدام طرف شکایت، حکایت از نقض قوانین و مقررات ندارد، لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 13 و 22 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه 24 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

آریافر ـ توکلی دهاقانی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اینکه به موجب رأی وحدت رویه شماره 12 سال 1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تغییر پست سازمانی کارکنان دولت بنابر مقتضیات و مصالح اداری، از اختیارات مدیریت می‎باشد، ولی با استفاده از مفاد ماده 32 قانون استخدام کشوری و مفاد رأی مذکور و آرای بعدی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، چنانچه تغییر پست منتهی به تنزل گروه گردد، تحصیل رضایت مستخدم ضرورت دارد و چون در مانحن‎فیه، تغییر پست مستخدم منتهی به تغییر امتیازات شغل و مشاغل و تنزل مقام و طبقه گردیده است و تغییر پست در محدوده پست‎های هم طراز از نظر طبقه شغل و امتیازات مجاز بوده، بنابراین خواسته شاکی موجه تشخیص وضمن نقض رأی معترض‎عنه به استناد ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت دایر بر اعطای پست هم طراز با پست قبلی شاکی از نظر طبقه و امتیاز شغل موضوع ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

 

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

بختیاری ـ مولابیگی