08 دی 1398

عدم صدور پروانه ساختمانی در محل های فاقد شبکه فاضلاب

عدم صدور پروانه ساختمانی در محل های فاقد شبکه فاضلاب

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز مربوط به رعایت حریم کیفی آب‌های سطحی و رودخانه و سیلاب‎ها، صرفا در خصوص محل‌هایی است که فاقد شبکه فاضلاب می‎باشد.

 

مستندات         بند 24 ماده 55 قانون شهرداری

تاریخ رای نهایی: 1393/07/30    شماره رای نهایی: 9309970955300782

رای بدوی

در خصوص شکایت … به طرفیت بخشداری لواسانات و شرکت آب منطقه‌ای تهران (اداره منابع آب شمیرانات) به خواسته فوق‎الاشعار [الزام مشتکی‎عنه به صدور پروانه ساختمانی]، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی شاکی مدعی است مالک ششدانگ یک قطعه زمینی به مشخصات ثبت شده می‎باشد، مجوز دیوارکشی طی نامه شماره …-17/5/91 بخشداری لواسانات صادر گردیده و بر اساس آن مجوز، دیوار‎کشی نموده است و با احداث 300 متر مربع بنای مسکونی در ملک مورد بحث توسط اعضای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شمیرانات طی نامه شماره … -31/2/92 موافقت به عمل آمده است و بخشداری لواسانات با توجه به موافقت بنیاد مسکن، مراتب را از اداره منابع آب شهرستان شمیرانات استعلام کرده، لذا اداره مذکور با احداث بنا مخالفت نموده است. نظر به اینکه در راستای ملک، بناهای بسیاری نیز احداث شده است، درخواست صدور پروانه را بر روی پلاک ثبتی … را دارد. نظر به اینکه پلاک متعلق به شاکی در محدوده خدماتی طرح هادی در روستا بوده و حدود 700 متر از زمین‎های خود را از بر جاده اصلی عقب‎نشینی نموده و بخشداری لواسانات و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با صدور پروانه موافقت خود را تلویحاً اعلام داشته‎اند و اداره منابع آب شمیرانات، دفاع موثری از خود به عمل نیاورده است. بنابراین شکایت شاکی در حد احداث یک واحد منزل طبق مقررات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و وحدت ملاک بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌، حکم به صدور پروانه ساختمانی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز، قابل اعتراض در شعب تجدید‎نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

 

رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری

پراینده شهرستانی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادنامه تجدید‎نظر‎خواسته و اظهارات و مستندات ارایه شده از ناحیه طرفین و اولاًـ مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز مربوط به رعایت حریم کیفی آب‌های سطحی و رودخانه و سیل‌ها، درباره محل‌هایی است که فاقد فاضلاب بوده باشد. در صورتی که به موجب مندرجات پرونده، محل اقامت و مورد تقاضای شاکی … می‌باشد که دارای شبکه فاضلاب است، ثانیاًـ شاکی حدود هفتصد متر از زمین‌های خود در کنار جاده اصلی عقب‌نشینی نمود و بخشداری لواسانات و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با صدور پروانه برای شاکی (تجدید‎نظر‎خواه فعلی) موافقت نموده است. حالیه با توجه به مراتب فوق و محتویات و مندرجات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و با عنایت به اینکه ایراد و اشکال موجهی که موجبات نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید اضافه و ابراز نگردیده و رأی صادره خالی از هرگونه ایراد و نقض قانونی می‌باشد، لذا مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدید‎نظر‎خواسته را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

اردلان ـ مهری