15 آبان 1398

عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت های حل اختلاف ثبت احوال

عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت های حل اختلاف ثبت احوال

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: رسیدگی به اعتراض نسبت به  تصمیمات و آرای هیأت‎های حل اختلاف سازمان ثبت احوال مبنی بر تردید نسبت به هویت یا تابعیت اشخاص، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و خارج از صلاحیت دیوان می‎باشد.

 

مستندات         ماده 4 قانون ثبت احوال ـ رأی وحدت رویه شماره 658 – 1381/01/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخ رای نهایی: 1393/07/26    شماره رای نهایی: 9309970905600905

رای بدوی

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تقاضای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1479 – 29/6/89 صادره از شعبه 24 دیوان عدالت اداری در کلاسه …، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت اولیه و ضمائم آن و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 658 – 21/1/81 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی موضوع تقاضای مطروحه؛ نظر به اینکه اعتراض به تصمیم هیأت حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت احوال، ناشی از اقدامات شورای تأمین شهرستان مبنی بر تردید نسبت به هویت یا تابعیت اشخاص مطابق ماده 4 قانون ثبت احوال، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی محل می‎باشد و دادنامه شماره 658 – 21/1/81 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز گویای همین مطلب است، در نتیجه با پذیرش تقاضای اعمال ماده 79 قانون صدرالاشاره، ضمن نقض رأی شماره 1479 – 29/6/89 صادره از شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری، مستنداً به رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی شهرستان آق قلا صادر و اعلام می‎گردد. دفتر، ضمن اعلام به شاکی، پرونده به مرجع محترم ذیصلاحیت ارسال شود.

 

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی ـ فرجی