28 اسفند 1398

عدم صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال مزایده

عدم صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال مزایده

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: رسیدگی به دعوای ابطال عملیات مزایده و به تبع آن سند انتقال اجرایی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت و در صلاحیت دادگاه‎های عمومی است.

 

مستندات         ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: 1393/08/27    شماره رای نهایی: 9309970955700401

رای بدوی

با توجه به ماده 172 آیین‎نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب که به صراحت اعلام داشته پس از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نیست و نظر به اینکه حسب مفاد پرونده عملیات مزایده اتمام و برنده مزایده نیز به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم پیش‎نویس سند اجرائی معرفی شده است، لذا رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر ابطال عملیات مزایده و به تبع سند انتقال اجرائی خارج از مصادق مقرر در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و برابر ماده 48 همان قانون قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی تهران صادر می‌شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری

بشارتی‎فر

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به مقررات ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره 126-93/12/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت قطعی بوده و از مصادیق ماده 65 قانون مذکور خارج است. بنابراین با رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مقرر می‌گردد پرونده در اجرای مقررات ماده 48 موصوف به شعبه بدوی اعاده تا وفق مقررات اقدام گردد. رأی صادره قطعی است.

 

مستشاران شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

جباری ـ ساریخانی