18 اسفند 1398

عدم صلاحیت رسیدگی به شکایات مربوط به توافقنامه میان شهرداری و اشخاص/مرجع صدور پروانه ساختمانی

عدم صلاحیت رسیدگی به شکایات مربوط به توافقنامه میان شهرداری و اشخاص/مرجع صدور پروانه ساختمانی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: 1-رسیدگی به شکایات در خصوص هرگونه توافقنامه میان شهرداری و اشخاص، از امور ترافعی بوده و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می‎باشد.2-صدور پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری می باشد.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/09/18    شماره رای نهایی: 9309970955300917

رای بدوی

نظر به اینکه مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و مفهوم و منطوق ماده 100 قانون مذکور، صدور پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری بوده و با توجه به اینکه حسب مدارک پرونده کاربری پلاک ثبتی موضوع شکایت مسکونی می‌باشد، اخذ پروانه از حقوق مالکانه مالکین بوده و شهرداری طرف شکایت به استناد توافق‌نامه استنادی که از امور ترافعی و در مراجع صالح قابلیت طرح و رسیدگی داشته و حسب اعلام نماینده شهرداری در جلسه رسیدگی مورخ 21/8/92 نیز شهرداری اقدام به این امر و پیگیری از ناحیه محاکم عمومی دادگستری نموده، نمی‌تواند از ایفاء وظیفه خود امتناع نماید. لذا شکایت موجه تشخیص و حکم به الزام شهرداری طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی مطابق مقررات صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه 40 دیوان عدالت اداری

معروفی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

استناد تجدید‎نظر‎خواه به توافقنامه مورخه 1380/10/4 مبنی بر اینکه پلاک مورد شکایت دارای کاربری فضای سبز می‌باشد توجیه قانونی ندارد، کاربری اراضی داخل محدوده شهر بر اساس طرح تفصیلی مشخص می‎گردد که به موجب برنامه شماره … -82/6/2 وزارت راه شهر‎سازی کاربری پلاک مذکور مسکونی و نظر بر اینکه دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی صادر شده است و دلیل قانونی به نقص آن وجود ندارد و از ناحیه تجدید‎نظر‎خواه نیز ایرادی که موجب نقض رای معترض‌عنه باشد ارائه نشده است لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدید‎نظر‎خواهی رأی معترض‌عنه را تأیید و ابرام می‌نماید. این رأی قطعی است.

 

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

اردلان ـ عاشوری