28 آبان 1398

عدم صلاحیت نسبت به ابطال نظریه کمیسیون پزشکی قانونی

عدم صلاحیت نسبت به ابطال نظریه کمیسیون پزشکی قانونی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: ابطال نظریه کمیسیون پزشکی قانونی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

 

مستندات         ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: 1393/09/29    شماره رای نهایی: 9309970905601842

رای بدوی

در خصوص شکایت آقای و. ع.پ. به طرفیت سازمان پزشکی قانونی استان تهران، به خواسته ابطال نظریه کمیسیون پزشکی قانونی به شماره …. -6/11/89؛ نظر به اینکه شکایت شاکی موضوعی است که از حدود و صلاحیت اختیارات دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است و قابلیت استماع در این شعبه را ندارد، لذا مستنداً به ماده یاد شده و ماده 65 قانون مارالذکر، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‎نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.

دادرس شعبه 23 دیوان عدالت اداری

برقعی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اینکه کمیسیون پزشکی قانونی که با ارجاع مقام قضائی رسیدگی کننده به موضوع، نسبت به اظهار‎نظر کارشناسی اقدام می‎نمایند، از مصادیق مراجع شبه قضائی موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج بوده و چون کمیسیون مذکور با ارجاع موضوع توسط مرجع قضائی رسیدگی کننده، مبادرت به اظهار‎نظر کارشناسی می‎نماید و طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، نظریه کارشناسی ظرف مهلت مقرر قانونی قابل اعتراض در همان مرجع رسیدگی کننده می‎باشد و چون کمیسیون پزشکی قانونی در مقام رسیدگی به اختلافات یا تخلف، مبادرت به صدور رأی یا اتخاذ تصمیم نکرده و صرفا ً نظر کارشناسی ارائه نموده، بنابراین از مصادیق بند 2 ماده 10 و ماده 64 قانون مذکور خارج بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‎باشد. بنابراین ضمن رد تجدید‎نظر‎خواهی با استناد به ماده 72 قانون مذکور رأی معترض‎عنه تأیید می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

 

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی ـ فرجی