17 مهر 1398

عدم عطف بماسبق نمودن آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم عطف بماسبق نمودن آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به آینده است و نمی‎توان آن را به گذشته تسری داد.

 

مستندات         ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: 1393/08/18    شماره رای نهایی: 9309970955200373

رای بدوی

با عنایت به اینکه شاکیه فرزند مرحوم الف. بوده که در اجرای ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری و وراث کارمندان، استحقاق دریافت حقوق وظیفه داشته و توجهاً به اینکه نامبرده در مورخ 14/5/80 مطلقه شده است و قانوناً از تاریخ طلاق استحقاق دریافت حقوق وظیفه داشته و اینکه حکم مندرج در ماده 10 آیین‎نامه مورد استناد و طرف شکایت برخلاف قانون بوده و قابلیت اعمال را نداشته، مزید بر اینکه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین حکم به ورود شکایت و الزام طرف‎های شکایت به برقراری و پرداخت حقوق وظیفه شاکیه از مورخ 14/5/80 صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‎باشد.

 

رئیس شعبه 5 دیوان عدالت اداری

فرح‎پور

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

هرچند ماده 10 آیین‎نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان دولت مصوب 1338 و برقراری حقوق وظیفه (مصوب 1363) با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 490-489- 1389/11/4 ابطال شده است، اما با توجه به مفاد ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1392، اثر ابطال در این خصوص، ناظر به آینده است و نمی‎توان آن را همانند دادنامه تجدیدنظرخواسته به سال1380 و یا تاریخ مشابه دیگر تسری داد. بنابراین چون اقدام مشتکیعنه در زمان اجرایی بودن ماده 10 آیین‎نامه فوق‎الذکر صورت پذیرفته است، فلذا استدلال شعبه 5 بدوی در این خصوص مقبول نبوده، در نتیجه در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎شود. این رأی وفق ماده 3 قانون اخیرالذکر قطعی است.

 

دادرس شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

اشراقی ـ عرفان