22 آبان 1398

عدم پذیرش شکایت سازمان اتوبوسرانی در دیوان

عدم پذیرش شکایت سازمان اتوبوسرانی در دیوان

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: سازمان اتوبوسرانی وابسته به شهرداری و شهرداری در ردیف نهادهای عمومی غیر‎دولتی مذکور در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان بوده و امکان طرح شکایت در شعب دیوان عدالت اداری را ندارد.

 

مستندات         اصل 173قانون اساسی ـ ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: 1393/08/17    شماره رای نهایی: 9309770955900920

رای بدوی

در خصوص شکایت شاکی علیه مشتکی‎عنه مبنی بر الزام خوانده به استرداد مبلغ 100/000/000ریال با توجه به اینکه شاکی [سازمان اتوبوسرانی شهرکرد] وابسته به شهرداری شهرکرد می‌باشد و شهرداری نیز در ردیف نهادهای عمومی غیردولتی است و به استناد اصل172 قانون اساسی ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صرفاً صلاحیت رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی علیه دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی احصاء شده در قانون را دارد. بنابراین شکایت شاکی در این مرجع قابلیت رسیدگی ندارد و بایستی در دادگستری مطرح و رسیدگی [شود]. لذا قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده 65 تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدید‎نظر دیوان می‌باشد.

 

رئیس شعبه 37 دیوان عدالت اداری

چاوشی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی سازمان اتوبوسرانی شهرداری شهرکرد نسبت به دادنامه شماره 897 صادره از شعبه 37 بدوی به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده وارد و قابل پذیرش نمی‌باشد. زیرا دادنامه معترض‎عنه با رعایت تشریفات قانونی و در محدوده وظایف محوّله اصدار یافته و ایرادی از حیث تطبیق موضوع با مقررات مربوطه مشاهده نمی‌گردد و از ناحیه تجدید‎نظر‎خواه نیز دلیلی که حکایت از مخدوش بوده آن باشد ارائه نگردیده است. لذا با اجازه حاصله از ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن تأیید دادنامه معترض‎عنه حکم به رد تجدید‎نظر‎خواهی و اعتراض صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

صباغّی ـ خضرائی