24 اسفند 1398

عدم پرداخت پاداش پایان خدمت به دلیل بدهی کارمند

عدم پرداخت پاداش پایان خدمت به دلیل بدهی کارمند

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: با عنایت به اینکه ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت حق سنوات خدمت را مقید به هیچ قیدی نکرده است، عدم پرداخت پاداش پایان خدمت کارمند به دلیل بدهی او به اداره متبوع و منوط نمودن آن به تسویه حساب، فاقد وجاهت قانونی است.

 

مستندات         ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری

تاریخ رای نهایی: 1393/06/30    شماره رای نهایی: 9309970905600731

رای بدوی

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت [شرکت آب و فاضلاب استان کردستان] و با مداقه در پرونده پرسنلی خواهان که جهت بهره‎برداری قضائی ارسال گردیده و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی نظر به اینکه پرداخت پاداش پایان خدمت (حق سنوات) پس از تسویه حساب کامل مستخدم صورت می‎گیرد و اداره طرف شکایت نیز از پرداخت پاداش آخر خدمت مستنکف نمی‎باشد، بلکه اعلام داشته پس از تسویه کامل حاضر به پرداخت پاداش پایان خدمت شاکی می‎باشد و صرف نظر از اینکه در لایحه دفاعیه خوانده عنوان گردیده که خواهان مبلغ قابل توجهی در انبارگردانی کم آورده و بدهکار می‎باشد، تخلف از مقررات در عمل خوانده مشهود نیست، لذا با استناد به مفهوم مخالف ماده 10 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر می‎گردد. رأی صادره وفق ماده 65 از قانون فوق‎البیان ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‎باشد.

رئیس شعبه 27دیوان عدالت اداری

آزادی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص اعتراض آقای ح.ش. فرزند ف. نسبت به دادنامه شماره 1513- 92/7/14 صادره از شعبه بیست‎ و هفتم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه سابقه و اسناد و مدارک منضم به دادخواست و بررسی لایحه دفاعیه طرف شکایت [شرکت آب و فاضلاب استان کردستان] و عدم دفاع نسبت به تجدیدنظرخواهی با عنایت به اینکه ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت حق سنوات خدمت را مقید به هیچ قیدی نکرده است و چنانچه شرکت محل خدمت تجدیدنظرخواه، طلبی از وی داشته باشد، هنگام تسویه حساب قابل احتساب است و این مطلب نمی‎تواند موجبی برای نپرداختن حق مستخدم و تقید صریح ماده قانون مذکور گردد، لذا تجدیدنظرخواهی را صحیح تشخیص و مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اطلاق ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن نقض رأی معترض‎عنه حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎نماید. رأی صادره قطعی است.

 

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی ـ فرجی