08 آبان 1398

عرف حاکم در خصوص اجرتالمثل ایام زوجیت

عرف حاکم در خصوص اجرتالمثل ایام زوجیت

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: بر اساس عرف حاکم بر خانواده‌های ایرانی زوجه تبرعاً امور منزل را انجام می‌دهد و برای مطالبه اجرتالمثل باید دستور زوج به انجام امور مربوطه و عدم تبرع را اثبات نماید.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/29    شماره رای نهایی: 9309970222401287

رای بدوی

دعوی خانم م.م. به طرفیت همسرش آقای م.ط. مبنی بر مطالبه اجرتالمثل ایام زندگی مشترک وارد نیست زیرا مطابق تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی از جمله شرایط مطالبه اجرتالمثل این است که زوجه به قصد دریافت دستمزد و با دستور شوهر امور خانه را انجام دهد در حالی که مطابق عرف حاکم بر خانواده‌های ایرانی اساساً زن تبرعاً امورخانهداری از قبیل شوهرداری و نگهداری بچه و غیره را انجام می‌دهد و هیچگاه قصد او دریافت دستمزد نبوده و گرنه در طول زندگی مشترک آن را مطالبه می‌نموده و زوجه دلیلی بر اثبات خلاف آن منجمله اثبات دستور زوج به انجام امور ارائه ننموده است بنا به مراتب فوق دعوی خواهان وارد نبوده و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی حکم به رد ادعای وی صادر می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 238 دادگاه عمومی خانواده تهران – کلیوند

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم م.م.  به طرفیت آقای م.ط. نسبت به دادنامه شماره 640 مورخ 15/5/1393 شعبه 238 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 343 مبنی بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه اجرتالمثل وارد نمی‌باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعاننظر در اوراق و مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول تجدیدنظرخواسته رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اسا س مستندات موجود در پرونده صا در گردیده است و با عنایت به ا ینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

مرادی هرندی – روحا نی