26 آبان 1398

عقود معین و غیرمعین

عقود معین و غیرمعین

عقود به طور کلی بر دو دسته اند: معین و غیر معین. عقود معین قراردادهایی هستند که قانون نام خاصی بر آنها گذاشته و شرایط و احکام ویژه ای برای آنها مقرر داشته است، مانند بیع، اجاره، ضمان، ودیعه، عاریه و بیمه. بیشتر این عقود در قانون مدنی و برخی از آنها (مانند بیمه) در قوانین دیگر پیش بینی شده اند.

مقررات مربوط به عقود معین که در قانون مدنی آمده از فقه اسلامی (مذهب جعفری) گرفته شده است.

عقود غیر معین قراردادهایی هستند که نام و شرایط خاصی در قانون برای آنها نیست، ليكن نظر به اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها معتبر شناخته می شوندو تابع قواعد عمومی قراردادها می باشند؛ مانند قرارداد راجع به چاپ یا تألیف کتاب، قرارداد تدریس در یک مؤسسه ی آموزشی، وعدهی فروش مال (قرارداد واقع ساختن عقد بيع در اینده یا قولنامه)، قرارداد خودداری از کسب معین در محل معین.

کلیه ی این قراردادها، درصورتی که شرایط عمومی قراردادها در آنها رعایت شده باشد و برخلاف نظم عمومی و به دیگر سخن، مغایر قواعد آمره نباشند؛ معتبر و لازم الاتباع خواهند بود. (ماده ی ۱۰ قانون مدنی).