12 تیر 1399

فرجام‌خواهی از آرای دادگاه بدوی در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف

فرجام‌خواهی از آرای دادگاه بدوی در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 25 دیوانعالی کشور

چکیده: آرای دادگاه بدوی که در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف صادر می‌شود قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/11    شماره رای نهایی: 9309970908500311

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 17/1/92 خانم ف.ج. با وکالت خانم ف.ف. دادخواستی بطرفیت آقای ح.ص. به خواسته الزام به تحویل 5/2 جریب باغ انگوری و دو دانگ از منزل مسکونی واقع در روستای قلعه جوزان به مشخصات مندرج در قولنامه مقوم به ( جمعاً ) سه میلیون تومان و اجرت‌المثل ایام تصرف مقوم به مبلغ5/1 میلیون تومان با جلب نظر کارشناس تقدیم و اضافه کرده است موکل به‌موجب دادنامه شماره 200863 پرونده کلاسه 900243 همسر فرزند خوانده بوده است که از بابت مهریه مقدار 5/2 جریب باغ انگوری و دو دانگ از حیاط مسکونی با مشخصات مندرج در قولنامه به موکل انتقال داده است و این موضوع در دادنامه شماره 878/90 پرونده کلاسه 324/90 شعبه 116 حل اختلاف مورد تأیید خوانده قرار گرفته است که درحال حاضر در تصرف خوانده می‌باشد که تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به تحویل مبیع با احتساب خسارات قانونی و عنداللزوم اجرت‌المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس مورد استدعاست. پرونده در شعبه 119 شورای حل اختلاف ملایر مورد رسیدگی قرارگرفته و مرجع مذکور طرفین را جهت رسیدگی دعوت کرده آقای م.م. با تقدیم وکالت‌نامه خود را وکیل خوانده آقای ص. معرفی نموده وکیل خواهان با حضور در شورا طبق دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی را نموده وکیل خوانده اظهار داشته موکل بنده توافق کرده که مقداری از باغ و منزل مسکونی خود را به‌عنوان مهریه عروس خود به خواهان واگذار نماید اما توافق ایشان به این صورت بوده که فرزند موکل ابتدا به مدت 6 ماه با خواهان صیغه موقت نماید با مهریه دو عدد سکه تمام بهار آزادی و اگر عقد دائم نمودند باغ و منزل مسکونی و دو عدد سکه بهار آزادی به‌عنوان مهریه به ایشان تعلق گیرد و قاضی شعبه سوم نیز طبق دادنامه شماره 00863 حکم بر صدور وجود علقه زوجیت موقت از تاریخ 18/7/89 با انقضاء زمانی 18/1/90 نموده مهریه وی دو عدد سکه بهار آزادی می‌باشد سپس شورا در مورد اجرت‌المثل ایام تصرف املاک قرار ارجاع به کارشناس صادر و نظریه کارشناس واصل مالاً شورا با استدلالی که کرده طبق دادنامه شماره 00518-19/2/92 خوانده آقای ح.ص. را به تحویل 5/2 جریب باغ انگوری و دو دانگ منزل مسکونی محکوم و اجرت‌المثل ایام تصرف باغ انگوری و دو دانگ منزل مسکونی به مبلغ هشت میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان تعیین و اضافه کرده این مرجع صرفاً تا مبلغ پنج میلیون تومان صلاحیت رسیدگی و صدور حکم دارد حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت پنج میلیون تومان از مبلغ مارالذکر بابت اصل خواسته بانضمام مبلغ صد و شصت‌ودو هزار تومان حق‌الوکاله و مبلغ چهار هزار و صد تومان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم نموده و رأی صادره را حضوری و قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی شهرستان ملایر اعلام کرده آقای ح.ص. با وکالت آقای م.م. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ملایر ارجاع شده این شعبه طبق دادنامه شماره 1307-24/12/92 اعتراض را وارد دانسته چراکه قرارداد استنادی تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده در تاریخ 15/4/89 تنظیم شده و این قرارداد مبنا قرار گرفته اگر بین زوجین آقای الف.ص. و خانم ف.ج. عقد دائم بر قرار شده اموال موجود در قرارداد 15/6/89 مهریه زوجه باشد که بعدازاین قرارداد در تاریخ 18/7/89 بین آقای الف.ص. و خانم ف.ج. عقد موقت شش‌ماهه منعقد می‌شود و مهریه این عقد موقت دو عدد سکه ذکر می‌شود که بعد از شش ماه اگر زوجین به توافق رسیدند تبدیل به عقد دائم می‌شود و اموال مندرج در قرارداد مورخ 15/6/89 به‌عنوان مهریه عقد دائم قرار می‌گیرد که بعد از اتمام عقد موقت زوجین به توافق نرسیده و از هم جداشده‌اند لهذا دادگاه با  عنایت به اینکه زوجه به‌موجب دادنامه 400471 صادره از شعبه چهارم محاکم حقوقی در پرونده کلاسه 920099 مستحق دریافت مهریه خود به تعداد دو عدد سکه شده و دیگر عقد دائمی صورت نگرفته که اموال مندرج در قرارداد 15/6/89 به‌عنوان مهریه قرار گیرد دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد دانسته مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرس مدنی و ماده 31 از قانون شورای حل اختلاف ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه رأی به بی حقی دعوای خواهان بدوی صادر می‌نماید رأی صادره حضوری و قطعی است خانم ف.ج.با وکالت خانم ف.ف. از رأی صادره بطرفیت آقای ح.ص. درخواست رسیدگی فرجامی را نموده که پس از  تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرارگرفته.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

 

 

 

 

 

رای دیوان

نظر به اینکه دادنامه شماره 01307 – 24/12/92 شعبه  اول دادگاه عمومی حقوقی ملایر در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 00518 شعبه 119 شورای حل اختلاف ملایر صادرشده و اینکه موضوع منطبق با مقررات ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد علی‌هذا فرجام‌خواهی از دادنامه مذکور پذیرفته نمی‌شود و رد می‌گردد.

رئیس شعبه25 دیوان عالی کشور – مستشار

سعیدی – نقیب الحسینی