25 آبان 1398

فرجام‌خواهی از قرار ابطال دادخواست

فرجام‌خواهی از قرار ابطال دادخواست

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 8 دیوانعالی کشور

چکیده: قرار ابطال دادخواست صادر شده از دادگاه بدوی قابل فرجام‌خواهی نیست.

 

مستندات         ماده 332 و بند ب ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/07/12    شماره رای نهایی: 9309970906800800

خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده: خانم م.ک. در تاریخ 8/10/92 دادخواستی به طرفیت همسرش آقای ی.ک. به خواسته طلاق تقدیم نموده که شعبه بیستم دادگاه عمومی کرمانشاه تحت پرونده شماره 92/1116 عهده‌دار رسیدگی شده است. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که به‌موجب سند ازدواج شماره 7426 مورخ 12/9/87 دفتر ازدواج شماره 48 حوزه ثبتی کرمانشاه با صداقیه 150 سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خوانده درآمده‌ام. زوج دارای اخلاق غیرانسانی و غیراسلامی است و توانایی اداره زندگی را ندارد. ماهانه حدود بیست روز منزل را به‌صورت استمرار ترک می‌کند. به علت عدم تفاهم اخلاقی و شرایط موجود تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق دارم. در گزارش واحد مشاوره قید گردیده که زوجه به علت اعتیاد زوج و عدم تلاش جهت بهبود و اصلاح وضعیت موجود اصرار به طلاق دارد و زوج در جلسه مشاوره حضور نیافته است. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 7/11/92 با حضور زوجین تشکیل می‌گردد. خواهان اظهار می‌دارد حدود شش سال است با خوانده ازدواج کرده‌ام و حاصل این ازدواج یک دختر یکساله می‌باشد که نزد خودم زندگی می‌کند همسرم معتاد به تریاک است. یک بار ترک کرد و دوباره معتاد شد. الآن هم صبح می‌رود و شب برمی‌گردد هیچ شغل و درآمدی ندارد. بیکار است. حاضرم در قبال طلاق کلیه حقوق مالی خود را بذل نمایم و همین امر دلیلی بر عسروحرج می‌باشد. جهیزیه‌ام را می‌خواهم. خوانده در مقام دفاع اظهار می‌دارد راضی به طلاق نیستم. اعتیاد به تریاک داشتم و در فروردین 91 به کمپ رفتم و پس از کمپ دیگر اعتیادی ندارم. بنای سیمانکار هستم. در صورت طلاق حضانت فرزندم را نمی‌خواهم. حاضرم جهیزیه را مسترد نمایم. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان ارائه نمی‌شود. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و اینکه وفق ماده 27 قانون حمایت خانواده ارائه نظریه داوران الزامی است و چون مراتب داوری به داوران تعرفه طرفین تفهیم شده و به آنان در صورت‌جلسه تفهیم داوری ابلاغ شده است که ظرف مدت مقرر ده روز نظریه خود را به دادگاه ارائه نمایند ولی داوران در مهلت مقرر و حتی قریب بیست روز نظریه خود را به دادگاه ارائه ننموده و خواهان نیز عذر موجهی به دادگاه اعلام ننموده و تقاضای عزل داور را نیز ننموده است فلذا دادگاه بدون ارائه نظریه داوری نمی‌تواند رأی صادر نماید طی دادنامه شماره 1413 مورخ 26/11/92 مستنداً به ماده مذکور و ماده 95 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می‌نماید. پس از ابلاغ این رأی به زوجه، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی، شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 180 مورخ 28/2/93 رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. این رأی در تاریخ 25/3/93 به زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می‌شود.

 

 

 

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده و قطع‌نظر از صحت‌وسقم اعتراض مطروحه، نظر به اینکه از تلفیق ماده 332 و بند ب ماده 368 قانون آئین دادرسی مدنی چنین مستفاد می‌گردد که قرار ابطال دادخواست صادره از دادگاه بدوی صرفاً قابل تجدیدنظر بوده و رأی دادگاه تجدیدنظر که در مقام تجدیدنظر نسبت به قرار ابطال دادخواست صادره از دادگاه بدوی صادر می‌گردد از شمول قرارهای قابل فرجام مصرحه در بند ب ماده 368 قانون آئین دادرسی مدنی خارج بوده و قابلیت رسیدگی فرجامی را ندارد. بنابراین فرجام‌خواهی فرجام‌خواه نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته قابلیت استماع و رسیدگی در دیوانعالیکشور را نداشته و رد می‌شود. مقرر می‌دارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذیربط اعاده شود.

رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور – مستشار – عضو معاون

عباسیان – ناصح – کریمپور نطنزی