19 مهر 1398

فرجام‌خواهی در دعوای تقسیط محکومبه

فرجام‌خواهی در دعوای تقسیط محکومبه

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 3 دیوانعالی کشور

چکیده: دعوای تقسیط محکومبه غیرمالی است و رای صادره غیرقابلفرجام است.

 

مستندات         ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/07/30    شماره رای نهایی: 9309970909100201

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 29/11/90 م.ن. علیه م.گ. دادخواست تقدیم و درخواست رسیدگی و صدور حکم به اعسار از پرداخت اقساط دادنامه شماره 248 ــ 22/3/85 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی تهران و تقسیط مجدد محکومبه را کرده است. شعبه 21 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی و تحقیق از شهود طی دادنامه شماره 9109970228101012 ــ 17/8/91 حکم به اعسار وی و تقسیط و تقلیل اقساط بهطور غیابی صادر کرده است. فرجام‌خواه از آن واخواهی نموده است. دادگاه بدوی آن را غیرموجه تلقی و ضمن رد واخواهی رأی بدوی را تأیید نموده است. از رأی صادره پس از انقضاء موعد تجدیدنظر فرجام‌خواهی شده است. پس از تبادل لوایح پرونده به دیوانکشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

رای دیوان

خواسته درخواست اعسار از محکومبه و تقاضای تقسیط آن است و آن یک دعوی غیرمالی است لذا رأی صادره در این مورد از احکام قابلفرجام موضوع ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و قابل طرح و رسیدگی در دیوانعالیکشور نمی‌باشد و فرجام‌خواهی رد می‌شود.

رئیس شعبه 3 دیوانعالی کشور- مستشار

غفارپور – شاملو