13 آبان 1398

فرق بین عقد و ايقاع

فرق بین عقد و ايقاع

عقد و ایقاع، هر دو عمل حقوقی هستند و اراده در هر دو، از شرایط اساسی به شمار می آید و اصولا قواعد و احکام قصد و رضا و اهلیت که در باب عقود ذكر می شود در مورد ایقاعات نیز جاری است.

فرق بین آنها در این است که عقد، عمل حقوقی دوجانبه است و برای تحقق آن، اراده‏ی انشائی دو طرف لازم است اما ايقاع عمل حقوقی یک جانبه است و برای وقوع، آن قصد و رضای یک طرف کافی است، مانند طلاق که در حقوق ایران، عمل حقوقی یک جانبه و ایقاع به شمار می آید زیرا اگرچه توافق زوجین می تواند انگیزه و مبنای طلاق باشد، ولی خود طلاق، عملی است که در آخرین مرحله، بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش، زوج یا نماینده او واقع می سازد و اراده ی زن در این مرحله برای تحقق طلاق، شرط نیست.

همچنین حیازت مباحات که یکی از اسباب مالكيت است ايقاع به شمار می آید، چه به موجب قانون، در تحقق، آن اراده و عمل حیازت کننده کافی است (ماده‏ی ۱4۷ ق.م.)،

همین طور است ابراء (صرفه نظر کردن از حق دینی به اختیاری که در آن تنها اراده‏ی بستانکار می تواند دین را ساقط کند (ماده‏ی ۲۸۹ ق.م.).