28 آذر 1398

فعل مرتکب در سقط جنین

فعل مرتکب در سقط جنین

برای تحقق جرم سقط جنین، لازم است که عمل مجرمانه توسط شخص یا اشخاصی به نحو مباشرت و یا معاونت صورت گیرد. این قبیل اعمال به صورت فعل مثبت مادی خارجی است و ترک فعل نمی تواند موضوع جرم سقط جنین قرار گیرد. فعل مرتکب ممکن است به صورتهای زیر انجام گیرد:

حالت اوّل- گاهی عمل سقط جنین ممکن است توسط افراد ثالث و غیر متخصص صورت گیرد همچنان که در ماده 623 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات آمده است: «هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‏شود و اگر عالم و عامدا زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد».

در اینجا عمل شخص ثالث، نوعی معاونت در جرم است چرا که از طرفی موجب وقوع جرم شده و از طرف دیگر با هدایت و راهنمائی خود، زن را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نموده است. البته قانونگذار، عمل شخص ثالث را به عنوان جرم خاض تلقی و برای مرتکب، مجازات خاصی را مقرر نموده است.