23 آبان 1398

فواید حاصل از تشخیص جرایم نظامی

فواید حاصل از تشخیص جرایم نظامی

فواید حاصل از تشخیص جرم نظامی از جرایم عمومی را می توان هم از حيث روابط میان دولتها یعنی حقوق بین الملل و هم از حيث موازین حقوق داخلی یعنی مقررات مربوط به صلاحیت محاکم و تعیین مجازاتها و آثار آنها به این شرح بررسی کرد: