14 مهر 1398

قائم مقامی در حق تخلیه

قائم مقامی در حق تخلیه

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: حق تخلیه بهلحاظ انتقال به‌غیر، از حقوق مختص به ملک نبوده و به‌صرف واگذاری ملک منتقل نمی‌شود و انتقال آن، باید تصریح شود.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/07    شماره رای نهایی: 9309970223700718

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ب.ق. با وکالت آقای ع.ب. به طرفیت 1- شرکت چ.د.س. و…. که خواندگان ردیف دوم وسوم و چهارم با وکالت خانم ر.الف. به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر با احتساب کلیه خسارات قانونی که وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش سند مالکیت و اجارهنامه شماره 212745 مورخ 3/2/1341 و صورتجلسه قرارتأمین را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح دادخواست تقدیمی بیان نموده است و خوانده ردیف اول در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحهای ارسال نکرده و وکیل خواندگان ردیف 2 و 3 و 4 نیز دفاعیات خویش را به شرح لایحه تقدیمی بیان داشته است دادگاه با احراز مالکیت خواهان بر رقبه مذکور به دلالت پاسخ استعلام ثبتی که مبین این امر میباشد که خواهان حسب انتقال اجرایی شماره 101191 مورخ 4/3/90 دفترخانه شماره 200 تهران مالک رسمی رقبه مذکورگردیده است و حسب اظهارات طرفین سرقفلی خواندگان قبل از مالکیت خواهان به نامبردگان واگذارگردیده است و حسب اظهارات وکیل خواهان خواندگان از سال 70 در آن محل مستقر میباشند با توجه به اینکه حق تخلیه حق منتسب به ملک نمیباشد و حق شخص مالک در راستای تخلف احتمالی مستأجر میباشد و مالک اخیر ملک نمی‌تواند قائممقام مالک سابق در اعمال حق مذکور باشد و چنانچه خواهان فعلی مدعی مالکیت قسمتی از ملک در زمان واگذاری بوده است می‌بایست نسبت به اعمال حق مذکور در زمان تخلف اقدام می‌نموده است که با عدم اعمال حق مذکور دادگاه اسقاط حق مذکور را به نحو عملی از مالک (خواهان) استباط می‌نماید وانگهی در زمان انتقال سرقفلی خواهان مذکور مالک ملک نبوده است تا برای نامبرده حق استفاده از تخلف شروط اجارهنامه ایجاد گردد و تخلف انتقال عین مستأجره به غیرصرفاً برای موجر زمان ایجاد تخلف حق تخلیه ایجاد مینماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران –  صفاری

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ق.ل. بهطرفیت 1) شرکت چ.د.س. و… نسبت به دادنامه شماره 649 مورخ 10/7/92 شعبه 39 دادگاه حقوقی تهران که متضمن بطلان دعوی تخلیه بهلحاظ انتقال به غیر می‌باشد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و نظر به اینکه واگذاری ملک بهشرح محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و نظر به اینکه واگذاری ملک بهشرح محتویات پرونده مراجعت به دهه هفتاد دارد و اعیانی ملک در سال 1390 به  تجدیدنظرخواه واگذار گردید و به عبارتی تجدیدنظرخواه با وضعیت موجود اقدام به خرید ملک نموده است و دلیلی بر انتقال حق و حقوقی مربوط به عقد که واجد بار مالی و قائم به شخص مالک از حیث اقامه می‌باشد احراز نمی‌شود و از طرفی حق تخلیه بهلحاظ انتقال به غیر از حقوق مختص ملک که به صرف واگذاری ملک خارج از اراده طرفین مانند حق ارتفاق منتقل شود، نبوده، بنابراین دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی استنباط قضایی دادگاه بدوی از موضوع را فارغ از ایراد موجه تشخیص مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌نماید رأی دادگاه قطعی است

رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

جمشیدی – حمیدی