29 مهر 1398

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری

شماره۵۵۸/۱۲۱۷۸                                                                       ۱۳۹۴/۲/۲۸

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۰۷۰۰/۳۳۵۶ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی

تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۲۵۹۲۲                                                                                ۱۳۹۴/۳/۳

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۵۸/۱۲۱۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۸مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده واحده ـ مـدت اجـرای آزمایشـی قـانون مـدیریت خـدمـات کـشوری

ـ مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ـ تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

 

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
شماره ۲۰۴۹۰
شماره ویژه نامه: ۷۸۹
سال هفتاد و یک
تاریخ: یکشنبه،۲۱ تیر ۱۳۹۴