13 تیر 1399

لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از آرای مراجع حل اختلاف کار

لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از آرای مراجع حل اختلاف کار

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: سازمان تأمین اجتماعی مکلف به تبعیت از آرای هیأت‎های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می‌باشد.

 

مستندات         رأی وحدت رویه شماره 853-11/12/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: 1393/07/22    شماره رای نهایی: 9309970955401159

رای بدوی

در مورد شکایت آقای ع. الف. به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی … به خواسته الزام طرف شکایت به اصلاح عنوان شغلی به عنوان بافنده، با توجه به مفاد دادخواست و ضمائم آن؛ نظر به اینکه هیأت تشخیص اداره کار … طی دادنامه شماره …، کار‎فرمای شاکی را به اصلاح عنوان شغلی وی به بافنده مکلف نموده و برابر رأی وحدت رویه شماره 853-11/12/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به تبعیت از آرای هیأت‎های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می‌باشد و مشتکی‎عنه نیز با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم، در مهلت مقرر پاسخی نداده؛ لذا شکایت مطروح وارد و ثابت تشخیص به استناد مواد 10 و 11 و 30 دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه یاد شده، حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‌عنه به اصلاح عنوان شغلی شاکی به بافنده صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره به تجویز ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید‎نظر‎خواهی در شعب تجدید‎نظر است.

 

رئیس شعبه 12 دیوان عدالت اداری

مهدی‎لی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواه دلیلی مبنی بر خلاف مقررات بودن رأی شعبه بدوی ابراز نداشته است و چون رأی معترض‌عنه منطبق با مقررات و آیین دادرسی صادر شده است و ایراد و اعتراضی که موجب نقض رأی باشد ملحوظ نظر قرار نگرفت، لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، راأی شعبه بدوی عیناً تأیید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

جعفری ورامینی ـ اسکندری