02 آذر 1398

لزوم رعایت تناسب میان تخلف و مجازات اداری

لزوم رعایت تناسب میان تخلف و مجازات اداری

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: عدم رعایت تناسب میان تخلف ارتکابی با مجازات تعیین شده با لحاظ وضعیت ارتکاب تخلف و سوء نیت متهم و سوابق وی، از موجبات نقض رأی هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری است.

 

مستندات         ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

تاریخ رای نهایی: 1393/07/22    شماره رای نهایی: 9309970905600871

رای بدوی

نظر به اینکه اولاًـ رأی معترض‎عنه پس از دو سال اشتغال شاکی به موجب رأی دیوان عدالت اداری، صادر گردیده و در عین حال اتهام جدیدی متوجه نامبرده نبوده، بلکه به همان اتهام سابق (غیبت غیر موجه) محکوم به اخراج از خدمت گردیده است و حال آنکه در مدت مذکور شرکت مشتکی‎عنه عملاً با تمکین از رأی دیوان عدالت اداری، اشتغال به خدمت شاکی را پذیرفته و با اشتغال وی در مدت یاد شده، حق مکتسب برای مشارالیه ایجاد شده است. ثانیاًـ با توجه به سوابق خدمتی شاکی و عدم ارتکاب هیچگونه جرم و تخلف در ایام مزبور و اشتیاق وی به ادامه خدمت و ادعای مریضی نامبرده در ایام غیبت ارتکابی که بایستی موارد یاد شده بر اساس صراحت ماده 21 آیین‎نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری منظور نظر هیأت رسیدگی قرار می‎گرفت و تناسب فیمابین تخلف و مجازات مورد نظر قانونگذار مورد تأکید رأی شماره … هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مراعات می‎گردید، در حالی که با توجه به مکاتبات و مدافعات طرفین شکایت، نظر می‎رسد موارد مقیده مراعات نشده و رأی صادره در خصوص شاکی بدون در نظر گرفتن اوضاع و احوال شاکی اصدار یافته است، فلذا توجهاً به مراتب، شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی شماره … هیأت عمومی دیوان موصوف و نیز به استناد ماده 21 آیین‎نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، حکم به ورود شکایت و نقض رأی مورد اعتراض و لزوم رسیدگی به موضوع در هیأت جایگزین با عنایت به موارد یاد شده، صادر و اعلام می‎گردد . رأی صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان متبوع می‎باشد.

 

رئیس شعبه 6 دیوان عدالت اداری

محمدی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مستندی که زمینه نقض رأی معترض‎عنه را فراهم نماید ارائه نکرده و رأی معترض‎عنه مطابق با مقررات اصدار یافته و با توجه به اینکه به موجب ماده 21 آیین‎نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری رعایت تناسب تخلف ارتکابی با مجازات تعیین شده با لحاظ وضعیت ارتکاب تخلف و سوء نیت متهم و سوابق وی ضرورت دارد و با توجه به اینکه ارتکاب غیبت به دلیل بیماری عنوان شده است و در این خصوص تحقیقات کافی از جانب هیأت رسیدگی کننده به عمل نیامده است، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی معترض‎عنه با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و أیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی معترض‎عنه تأیید می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

 

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی ـ فرجی