01 فروردین 1399

لزوم مستدل و مستند بودن آرای شعب تعزیرات حکومتی

لزوم مستدل و مستند بودن آرای شعب تعزیرات حکومتی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: صدور رأی مبنی بر گران‎فروشی از سوی شعب تعزیرات حکومتی، باید مستدل و مستند بوده و صرف عدم ارائه فاکتور دلیل بر گرانفروشی نیست.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/22    شماره رای نهایی: 9309970905600890

رای بدوی

نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه [اعتراض به دادنامه شماره …] لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه و ملاحظه سوابق و مستندات ابرازی، از آنجایی که آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی می‎بایست مستدل و مستند باشند و در پرونده مطروحه کوچکترین دلیلی بر گران‎فروشی شرکت شاکی ارائه نشده است و گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز مستند به مدارک و دلائل محکمه‎پسندی نمی‎باشد و صرف عدم ارائه فاکتور دلیل بر گرانفروشی نمی‎باشد؛ بنابراین در پرونده مشخص نیست که بر اساس کدام ملاک و معیار، میزان تولیدی شرکت شاکی و متعاقب آن میزان گرانفروشی را احراز کرده‎اند و از طرف دیگر، در امور کیفری می‎بایست به قدر متقن اکتفا کرد و در صورت هر گونه شک و تردیدی باید اصل برائت را جاری نمود که در پرونده تعزیرات به این امر توجه نشده است. بنابه مراتب شکایت شاکی وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض‎عنه، پرونده جهت هر گونه اتخاذ تصمیم مقتضی به سازمان مشتکی‎عنه اعاده می‏‎گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری

رشیدی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

با عنایت به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه شماره 3236-13/9/92 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ 21/12/92 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 20/1/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

 

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی ـ فرجی