27 آذر 1398

لغو حکم اخراج کارکنان فراری ارتش

لغو حکم اخراج کارکنان فراری ارتش

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: هر گاه مدت فرار پرسنل کادر ثابت ارتش، بالغ بر شش ماه گردد، از زمان آغاز غیبت، اخراج شده و حکم اخراج  صرفا در صورت صدور حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد، کأن لم یکن می‎گردد.

 

مستندات         تبصره ماده 96 قانون آجا

تاریخ رای نهایی: 1393/09/25    شماره رای نهایی: 9309970955200553

رای بدوی

نظر به اینکه طبق نص صریح تبصره ماده 96 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، هر گاه مدت فرار پرسنل کادر ثابت بالغ بر شش ماه گردد، از زمان آغاز غیبت اخراج می‎گردند و در صورت صدور حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد، حکم اخراج کأن لم یکن می‎گردد. در قضیه مانحن‎فیه، شاکی به جهت فرار از خدمت مجازات کیفری حاصل نموده و مدت فرار ایشان نیز بیش از شش ماه اخراج از محل خدمت می‎باشد، که مسئولین امر بر همین اساس مبادرت به اخراج شاکی نموده‎اند و این اقدام آنان منطبق با مقررات قانونی بوده و از این جهت تخلفی از مقررات صورت نگرفته است. بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‎باشد.

رئیس شعبه 5 دیوان عدالت اداری

فرح‎پور

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ع. م.خ. به طرفیت کمیسیون ماده 96 قانون آجا به دادنامه شماره فوق با توجه به اینکه اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه صورت نپذیرفته و رأی معترض‎عنه با رعایت ضوابط و شرایط قانونی اصدار یافته است و موجبی برای نقض رأی مذکور وجود ندارد. بنابراین در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتا ًتأیید می‎نماید. این رأی قطعی است.

 

دادرس شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

اشراقی ـ عرفان