16 مهر 1398

ماهیت چک کیفری چک

ماهیت چک کیفری چک

به عنوان سند تجاری، که در قانون تجارت به آن اشاره شده است، همواره موضوع کیفری نبوده و چک کیفری تابع قواعد و مقررات خاصی است که آن را از یک سند تجاری صرف خارج می نماید. برای شناخت ماهیت کیفری چک، نخست ضروری است تعریف و مفهوم آن معلوم گردد.