14 اسفند 1398

مبنای محاسبه حق بیمه

مبنای محاسبه حق بیمه

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: مطابق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، مبنای محاسبه حق بیمه از کارفرما، صرفاً مزد یا حقوق کارگران بوده و مطالبه حق بیمه بر اساس مجموع هزینه های مربوط به حقوق کارگران و هزینه‌های خرید مصالح و تجهیزات فاقد وجاهت قانونی است.

 

مستندات         مواد 28 و41 قانون تأمین اجتماعی

تاریخ رای نهایی: 1393/08/24    شماره رای نهایی: 9309970955401267

رای بدوی

در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اعتراض به رأی شماره … تجدیدنظر هیأت تشخیص مطالبات، با توجه به اینکه حق بیمه طبق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی بر اساس مزد و حقوق کارکنان تعیین می‌گردد و در رابطه با خرید مصالح و تجهیزات، کاری انجام نمی‌شود، در نتیجه حقوق و مزدی پرداخت نمی‌گردد تا مکلف به پرداخت حق بیمه باشد. بنابراین شایسته است میزان وجه اختصاص یافته بابت خرید مصالح و تجهیزات از کل اعتبار پروژه تفکیک گردد. سپس حق بیمه متعلقه بر اساس لیست اسامی کارکنان و مزد و حقوق آنان تعیین و در صورت عدم امکان دسترسی به لیست و اسامی طبق ماده 41 قانون تأمین اجتماعی به نسبت وجه باقیمانده اقدام گردد. بنابراین با عنایت به مطالب صدر الذکر و با استناد به مواد 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی وارد تشخیص، ضمن نقض رای فوق الذکر و طرح آن در هیات تشخیص مطالبات حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

 

رییس شعبه 37 دیوان عدالت اداری

چاوشی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی مندرج در ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، لذا مستنداً به ماده مذکور، قابل رسیدگی و امعان نظر تشخیص نشده، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

جعفری ورامینی ـ اسکندری