24 آذر 1398

مبنای پرداخت حقوق و مزایای خدمت در مناطق محروم

مبنای پرداخت حقوق و مزایای خدمت در مناطق محروم

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: پرداخت حقوق و مزایای خدمت در مناطق محروم باید بر اساس سال پرداخت (و نه سال استحقاق مرخصی) صورت گیرد.

 

مستندات         ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی … – رأی وحدت رویه شماره 496-495 مورخ 1389/11/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: 1393/09/15    شماره رای نهایی: 9309970956000393

رای بدوی

اولاًـ با توجه به اینکه طبق ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 در صورتی که مستخدم از تمام یا قسمتی از مرخصی موضوع این ماده استفاده ننماید، حقوق و فوق‎العاده‎های مربوط به آن در خاتمه هر سال تقویمی به وی پرداخت خواهد شد و حسب محتویات پرونده با عدم استفاده شاکی از این مرخصی نسبت به پرداخت در خاتمه سال استحقاق اقدام نشده است و پرداخت مطالبات مرخصی سال‎های 68 تا 1380 در سال 1385 بر مبنای حقوق و مزایای سال استحقاق مرخصی صورت گرفته است و طبق رأی وحدت رویه شماره 496-495- 1389/11/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت حقوق و مزایای مرخصی استفاده نشده بر مبنای حقوق و مزایای سال پرداخت صحیح تشخیص داده شده است، بنابراین شکایت در این خصوص موجه تشخیص و با استناد به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام به پرداخت مابه‎التفاوت وجوه مرخصی استفاده نشده بر اساس حقوق و مزایای سال 1385 صادر و اعلام می‎گردد، ثانیاًـ نظر به این‎که سال تقویمی در ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی در خصوص پرداخت حق جذب خدمت در منطقه محروم و در بند 3 تصویب‎نامه شماره 23347/ت215-1373/06/11 در خصوص پاداش خدمت در این منطقه پیش‎بینی نشده است، و در رأی وحدت رویه یاد شده هم اختصاص به پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده در این مناطق دارد، بنابراین شکایت در خصوص پرداخت مابه‎التفاوت حق جذب و پاداش غیرموجه تشخیص داده می‎شود، با استناد به تبصره 2 ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور و رأی وحدت رویه شماره 156-20/1/48 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام می‎گردد. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه 24 دیوان عدالت اداری

گودرزی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اورق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی از سوی شاکی و هم‎چنین اظهارات وی در دادخواست تجدیدنظرخواهی از آن‎جایی‎که دلیل و مستند قانون که موجبات فسخ رأی را فراهم آورد از سوی تجدیدنظرخواه ابراز نشده است، تجدیدنظرخواهی از دادنامه معترض‎به، غیروارد [بوده]، لذا شعبه ضمن تأیید دادنامه مذکور، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‎دارد. رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

سبزواری‎نژاد ـ مهری