20 آبان 1398

مجازات بزه توهین

مجازات بزه توهین

کلمات کلیدی:   اعاده دادرسی

مرجع صدور:     شعبه 34 دیوانعالی کشور

چکیده: مجازات بزه توهین شلاق یا جزای نقدی است، لذا محکوم کردن متهم به هر دو مجازات خلاف قانون است.

 

مستندات         ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1375

تاریخ رای نهایی: 1393/07/26    شماره رای نهایی: 9309970910700791

خلاصه جریان پرونده

1- به‌موجب دادنامه شماره 160-14/02/1392 صادرشده از دادگاه عمومی بخش کهک آقای ح. به اتهام ارتکاب بزه فحاشی نسبت به خانم ف. به استناد ماده 608 قانون مجازات اسلامی به تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری و پرداخت یک‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده و حکم مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه در مهلت مقرر قطعی شده است.

 

2- رئیس حوزه قضایی بخش کهک با استدلال این‌که مجازات مقرر در ماده 608 قانون مذکور جزای نقدی از پنجاه‌هزار تا یک‌میلیون ریال یا شلاق تا 74 ضربه می‌باشد و دادگاه فوق هر دو مجازات را بر محکوم‌علیه تحمیل نموده با اختیار حاصل از بند 3 ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست پذیرش اعاده دادرسی به استناد بند 6 ماده 272 همان قانون از دیوان عالی کشور کرده که پس از ثبت به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است.

 

 

 

رای دیوان

درخواست رئیس حوزه قضایی بخش کهک مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 160-14/02/1392 صادرشده از دادگاه عمومی بخش فوق وارد و موجه است؛ زیرا به‌موجب دادنامه مزبور محکوم‌علیه آقای ح. به اتهام ارتکاب بزه فحاشی به استناد ماده 608 قانون مجازات اسلامی به تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری و پرداخت یک‌میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم شده، درحالی‌که مطابق ماده فوق، دادگاه در تعیین مجازات می‌بایست یکی از دو مجازات را در حکم موصوف تعیین می‌کرد. بنا به‌مراتب، به لحاظ انطباق تقاضا با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار قبولی آن صادر و به استناد ماده 274 همان قانون رسیدگی مجدد به اتهام محکوم‌علیه را به شعبه دیگر دادگاه عمومی بخش کهک محول می‌نماید.

رئیس شعبه سی‌وچهار دیوان عالی کشور ـ عضو معاون

اسلامی ـ قاسمی