03 آبان 1398

مجازات توقیف غیر قانونی ملک

مجازات توقیف غیر قانونی ملک

ب- هرگاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد 105 و 106 و 109 نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند. در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزير عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعاء می‏نماید. این ماده برای امینی که بر اثر تبانی یا خیانت أو ملک به نام ثالثی ثبت می‏شود همان مجازاتی را مقرر داشته که برای امینی که ملك غير را به نام خود ثبت می‏نماید. و امین را (اعم از این‏که امین قانونی باشد یا امين مالك مباشر جرم ثبت ملک غیر دانسته است نه معاون و در مورد شخص ثالث تصریح می‏نماید که عمل او جرم نیست و قابل تعقیب جزایی یا حقوقی نیست مگر این‏که مشمول یکی از مواد 105 و 106 و 109 قانون ثبت باشد و در آن صورت مجازات همان جرم را تحمل خواهید نمود و از نظر مسؤولیت مدنی یعنی جبران خسارت صاحب ملک با امين مسؤولیت تضامنی خواهد داشت. نکته‏ی دیگری که در این ماده وجود دارد آن است که امینی که بر اثر خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری ثبت شده، در صورتی که آن دیگری (شخص ثالث) قابل تعقیب نباشد برای جبران خسارت صاحب ملک، پس از تحمل كيفر باید در زندان بماند تا با حق او را تأدیه کند و یا به نحوی دیگر رضایت او را فراهم آورد و تا زمانی که رضایت او را تحصیل یا حقش را تأديه نكرده است همچنان در زندان خواهد ماند و اگر پنج سال به این علت در زندان بود و نتوانست حق طرف را بدهد یا رضایت او را فراهم سازد تقاضای عفو او خواهد شد. یعنی قبل از انقضاء، پنج سال تقاضای عفو برای او نمی توان کرد.