14 آبان 1398

مجازات جرم نشر اکاذیب رایانه ای

مجازات جرم نشر اکاذیب رایانه ای

ماده ۱۸ ق.ج.ر با ماده ۶۹۸ قانون مذکور در عمده موارد منطبق است که با توجه به مشروح توضيح هایی که داده شد تکرار آنها لازم نیست و در این گفتار به شرح نکات اختصاصی ماده ۷۴۶ اکتفا می شود.

نخست، نشر اکاذیب یا انتساب أعمال خلاف واقع باید تنها به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی محقق گردد تا مشمول ماده ۷۴۶ گردد. در غیر این صورت، مشمول ماده ۶۹۸ ق.م.ا (تعزیرات) خواهد بود.

دوم، مجازات نشر اکاذیب رایانه ای، حسب از نودویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. تفاوت مجازات این جرم با مجازات مقرر در ماده ۶۹۸ ق.م.ا تعزیرات) در حذف مجازات شلاق و تعیین جزای نقدی به جای آن و نیز افزایش حداقل مجازات حبس از دو ماه به نودویک روز است که تأثیری در درجه آن ندارد. هرچند جرم موضوع ماده ۱۸ ق.ج.ر، به شرح فوق با ماده ۶۹۸ ق.م.ا (تعزیرات) از نظر عناوین و ارکان جرم انطباق دارد و تفاوت آنها تنها در وسیله ارتکاب و میزان مجازات است ولی بر خلاف ماده اخير، ماده ۱۸ از شمول ماده ۱۰۴ ق.م.ا خارج و قابل گذشت نمی باشد. با این وصف، چنانچه جرایم موضوع ماده ۱۸، توسط سایت های دارای مجوز انجام شود، به دلیل آن که این سایت ها به استناد تبصره ۳ ماده ۱ (الحاقی مصوب ۱۳۸۸)، مشمول قانون مطبوعات هستند و جرایم موضوع ماده ۱۸ از جمله جرایم ماده ۳۰ قانون مطبوعات به حساب می آید و با توجه به ذیل این ماده که تعقیب جرایم مزبور را موکول به شکایت شاکی خصوصی نموده است، تعقیب مرتکب این جرایم چنانچه در شمول قانون مطبوعات قرار داشته باشند، موکول به شکایت شاکی خصوصی است. بنابراین ماده ۷۴۶ ق.م.ا (ماده ۱۸ ق.ج.ر) از این نظر شامل مطبوعات و نشریات الکترونیکی دارای مجوز نمی باشد.