17 مهر 1398

مجازات رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیرعمدی

مجازات رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیرعمدی

کلمات کلیدی:   تصادفات رانندگی

مرجع صدور:     شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیرعمدی، از مصادیق تشدید مجازات مرتکب است، لذا تعیین دو مجازات برخلاف قانون می‌باشد.

 

مستندات         ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375 – مواد 68 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 – رأی وحدت رویه شماره 638 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخ رای نهایی: 1393/08/25    شماره رای نهایی: 9309970223901082

رای بدوی

در خصوص اتهام ع.، متولد 1372، شغل آزاد، اهل و ساکن تهران، فاقد پیشینه محکومیت کیفری، آزاد با قرار قبولی وثیقه، دایر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل غیرعمدی مرحوم م. در مورخ 19/12/92 مطابق با هشتم جمادی‌الاولی هجری قمری با موتورسیکلت به شماره انتظامی …. به میزان پنجاه‌درصد تقصیر با وصف نداشتن گواهینامه و عبور از محل ممنوع لاین ویژه اتوبوس به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله و گزارش مرجع انتظامی و شکایت اولیای‌دم متوفی و نظریه هیئت پنج نفره کارشناسان فنی تصادفات که مصون از اعتراض موجه باقی مانده است و گواهی پزشکی قانونی و گواهی فوت ضمیمه در پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران و اقاریر صریح و روشن متهم در دادگاه و سایر دلایل و قرائن منعکس در پرونده بزهکاری نامبرده محرز و مسلم تشخیص، لذا دادگاه به استناد مواد 134 و 447 و 448 و 449 و 450 و 488 و 549 و 462 و درجه پنجم و هفتم ناظر بر ماده 19 و بندهای الف و ت از ماده 37 و بند ت اقاریر مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی از ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 714 و 718 از قانون مجازات اسلامی 1375 متهم موصوف را به پرداخت نصف دیه کامله مرد مسلمان با احتساب پنجاه‌درصد تقصیر در حق اولیای‌دم متوفی که به نسبت هر یک قابل پرداخت می‌باشد و به لحاظ جنبه عمومی جرم بی‌احتیاطی در امر رانندگی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از بابت ایراد صدمه بدنی غیرعمدی براثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه و عبور از محل ممنوع به تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. مهلت پرداخت دیات از تاریخ وقوع ظرف دو سال است و انتخاب نوع آن به عهده جانی می‌باشد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .

رئیس شعبه 1008 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ تقیان

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. از دادنامه شماره 930558مورخ 23/06/93 صادره از شعبه محترم 1008 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن آقای ب. به اتهام بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل غیرعمدی مرحوم م. به پنجاه‌درصد تقصیر و با وصف نداشتن گواهینامه و عبور از محل ممنوع لاین ویژه اتوبوس به پرداخت نصف دیه کامله به نسبت تقصیر در حق اولیای‌دم متوفی و به تحمل شش ماه حبس  بابت جنبه عمومی جرم و پنج ماه دیگر بابت صدمه بدنی در اثر رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه و عبور از محل ممنوع محکوم گردیده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواه در رابطه با اصل محکومیت ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواه ابراز و اقامه نشده است  و رأی صادره در این قسمت صحیحاً صادرشده است ولی عمل ارتکابی تعدد معنوی بوده و تعیین دو مجازات حبس مغایر قانون  بوده و بایستی وفق ماده 718 قانون مجازات اسلامی یک مجازات تعیین شود و با عنایت به این‌که محکوم‌علیه پنجاه‌درصد مقصر بوده و جرم غیرعمدی است نامبرده مستحق تخفیف در مجازات می‌باشد، لهذا مستنداً به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته راجع به تعیین حبس مستنداً به مواد 718 قانون مجازات اسلامی 1375 و 68 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 نامبرده را از بابت جنبه عمومی جرم به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت با لحاظ وضع خاص متهم در مشارکت بزه دیده در جرم ارتکابی محکوم و دادنامه تجدیدنظرخواسته را بدین کیفیت تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

شفیعی‌خورشیدی ـ موسی‌پور