30 آبان 1398

مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی

مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی، بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌شود؛ لذا حبس و شلاق ندارد.

 

مستندات         بند ب ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392

تاریخ رای نهایی: 1393/09/10    شماره رای نهایی: 9309970223401180

رای بدوی

به‌موجب کیفرخواست شماره 700289-02/06/89 صادرشده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران؛ ب. 24 ساله و متأهل و دارای سابقه کیفری متهم است به نگه‌داری مشروب الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و گزارش مأمورین و کشف حدود 18 قوطی مشروب الکلی و یک دستگاه رسیور متعلق به متهم و اقرار صریح و مقرون به‌واقع وی همراه با اظهار ندامت و سایر امارات و قرائن بزهکاری وی را محرز دانسته و به استناد مواد 702 قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 02/03/75 و 9 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1370 به جهت وضعیت خاص متهم و وضعیت تأهل نامبرده وی را با اعمال تخفیفات به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌کند و مشروبات مکشوفه در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی معدوم و تجهیزات مذکور نیز تحویل سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص درخواست سرپرست محترم اجرای احکام دادسرای ناحیه 21 تهران جهت ادغام محکومیت‌های آقای ب. که طی دادنامه شماره 1195 -01160 این شعبه ناظر به دادنامه شماره 00432 مورخ 17/06/89 شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام نگه‌داری مشروب الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره به ده میلیون ریال جزای نقدی و به‌موجب دادنامه شماره 00030 مورخ 21/01/91 شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام نگه‌داری 35 قوطی مشروب الکلی به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و تحمل 20 ضربه شلاق تعزیری و به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی بابت ارزش تجاری مشروبات مکشوفه در حق صندوق دولت محکوم گردیده است؛ دادگاه درخواست واصله را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و مستنداً به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض احکام مربوط به مشروبات الکلی دادنامه‌های مذکور نظر به نوع مشروبات مکشوفه و ارزش عرفی آن کمتر از مبلغ یک‌صد میلیون ریال می‌باشد و توجهاً به این‌که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 نسبت به قانون سابق (1387) اخف می‌باشد مستنداً به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند ب ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 نامبرده را صرفاً به پنج برابر ارزش تجاری کالای ممنوع طبق نظریه کارشناس گمرک ایران محکوم می‌نماید. این رأی قطعی است .

رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

سلیمی ـ کمالی