06 آذر 1398

احکام و مجازات کلاهبرداری در امتناع از رد حق به صاحب آن

احکام و مجازات کلاهبرداری در امتناع از رد حق به صاحب آن

به موجب ماده 116 «قانون ثبت اسناد و املاک»، «در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکور در ماده 33 انتقال داده شده، راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید.

در صورتی که راهن یا انتقال دهنده به این تکلیف عمل ننمود، مرتهن یا انتقال گیرنده میتواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار محسوب خواهد شد.

اگر اخطار، قبل از انقضای مدت حتي استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد، راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک په ملکیت او حق طرف را ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید، و در صورتی که ملک به ملکیت اور باقی نباشد، وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حتي استرداد یا رهن، حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تأدیه نکند.»