05 فروردین 1399

احکام و مجازات کلاهبرداری در معرفی مال دیگری به عوض مال خود

احکام و مجازات کلاهبرداری در معرفی مال دیگری به عوض مال خود

به موجب ماده 2 «قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نماینده مصوب 1308/2/31 ، «محکوم علیه یا مدیون یا ضامن با کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به این که مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.»

بدین ترتیب، رفتار مادّی فیزیکی برای تحقق این جرم عبارت است از معرّفی ما، که توسط محکومٌ‏علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیل صورت می‏گیرد. نتیجه‏ی حاصله از این عمل باید انجام عملیاتی نسبت به مال باشد، مثل این که مال در معرض حراج گذاشته و فروخته شده باشد؛ و عنصر روانی این جرم عبارت است از آگاهی معرّفی کننده نسبت به عدم تعلّق مال به وی. ماده 1 این قانون، محکومٌ‏علیه یا داین یا طرفی را که مدّعی به او تأمین شده مسؤول خسارت وارده بر صاحب ما نداسته ، بلکه معرفی کننده را ضامن جبران خسارت صاحب مال معرفی کرده است.

شاید بتوان با تفسیر نسبتاً موسعی از واژه‏ی «مدیون»، برای به رهن گذاشتنِ مالِ متعلق به غیر، بر اساس این ماده، مجازات کلاهبرداری را تعیین کردن.