05 فروردین 1399

مراجع مسئول اجرای طرحهای هادی روستایی

مراجع مسئول اجرای طرحهای هادی روستایی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: اجرای طرح‎های هادی روستایی وظیفه دهیاری و شورای اسلامی روستا و دستگاه‎های مجری طرح‎های مصوب می‎باشد و دعاوی مطروحه ناشی از خسارات وارده از اجرای طرح هادی توجهی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که مرجع تصویب کننده و ناظر بر اجرای طرح‎های مصوب روستایی (طرح هادی) است، ندارد.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/06/29    شماره رای نهایی: 9309970955300646

رای بدوی

نظر به اینکه دلیلی که مؤید اجرای طرح هادی روستای خاوه و در نتیجه تخریب و تصرف اراضی مد نظر شاکی باشد، ارائه نگردیده و مفاد دادنامه شماره …. و دادخواست تقدیمی شاکی نیز مثبت این مطلب می‎باشد و اداره طرف شکایت نیز حسب بند 6 لایحه ثبت شده به شماره …. در این مرجع منکر اجرای طرح هادی در روستای مزبور شده، لذا با توجه به مراتب فوق در اجرای مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، حکم به رد شکایت صادر می‎شود. این رأی در اجرای ماده 65 همان قانون ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری

بشارتی‎فر

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر بر اینکه اجرای طرح‎های هادی روستایی وظیفه دهیاری و شورای اسلامی روستا و دستگاه‎های مجری طرح‎های مصوب می‎باشد، به فرض ثبوت ورود خسارت و تصرف زمین وی توسط شرکت گاز دعوی مطروحه متوجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که مرجع تصویب کننده و ناظر بر اجرای طرح‎های مصوب روستایی (طرح هادی) می‎باشد نیست. بنا به مراتب مذکور به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی شماره 900701582- 92/8/11 نقض و مستنداً به بند پ ماده 53 قانون مذکور قرار رد شکایت صادر می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

اردلان ـ عاشوری