بهترین وكیل شهرک غرب

28 اسفند 1398

مرجع تعقیب دعوای عمومی و دعوای خصوصی

مرجع تعقیب دعوای عمومی و دعوای خصوصی

رسیدگی به یک پرونده‏ی کیفری از آغاز تا فرجام در سه مرحله صورت می‏گیرد:

مرحله نخست: تحقیقات مقدماتی شامل کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی

مرحله دوم: دادرسی و صدور حکم

مرحله سوم: اجرای حکم

در کلیه نظام های قضایی دنیا، مسئولیت انجام هر کدام از مراحل مذکور حسب مورد با یک نهاد قضایی است؛ در نظام قضایی ایران، انجام مرحله اول با نهادی به نام «دادسرا» است یعنی کشف جرم زیر نظر دادستان برعهده ی ضابطان دادگستری، تعقیب متهم از وظایف و اختیارات دادستان و انجام تحقیق برعهده‏ی بازپرس می‏باشد. مرحله دوم یعنی محاکمه و صدور رأی برعهده‏ی دادگاه و مرحله سوم یعنی اجرای حکم نیز برعهده‏ی دادسرا است.

باتوجه به اینکه تعقیب دعوای عمومی و نیز تعقیب دعوای خصوصی به درخواست شاکی بر عهده ی نهادی به نام «دادسرا» است، در این مبحث، تشکیلات و ویژگیهای دادسرا و انواع آن را در نظام قضایی ایران مورد بحث قرار داده و در فصل سوم، به وظایف و اختیارات مقامات قضایی دادسرا پرداخته می‏شود.

تعریف دادسرا

نهاد «دادسرا» با اقتباس از قانون کشور فرانسه، به موجب اولین قانون دادرسی کیفری که با عنوان «اصول محاکمات جزایی» در سال ۱۲۹۱ به تصویب رسید، وارد تشکیلات قضایی ایران شد.

واژه های «پارکه»، «مدعی العموم»، «مستنطق» و «وکیل عمومی» که درأن قانون مورد استفاده قرار گرفته بود، درأصلاحات بعدی به ترتیب به واژه های «دادسرا»، «دادستان»، «باز پرس» و «دادیار» تغییر نام دادند.

در هیچ کدام از قوانین آیین دادرسی کیفری تاکنون، «دادسرا» تعریف نشده است، اما ماده‏ی ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) در خصوص وظایف و اختیارات این مرجع قضایی مقرر می‏دارد:

«به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‏شود».

با توجه به این ماده، می توان دادسرا را این گونه تعریف کرد: «دادسرا» مرجعی است قضایی که وظیفه‏ی کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه‏ی دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و… را برعهده دارد.

انواع دادسرا

در ساختار و تشکیلات نظام قضایی ایران، چهار نوع دادسرا پیش بینی شده است: الف) دادسرای دیوان عالی کشور ب) دادسرای عمومی و انقلاب پ) دادسرای نظامی ت) دادسرای ویژه روحانیت در این گفتار به ساختار، شرح وظایف و اختیارات هر کدام به طور جداگانه می پردازیم.

دادسرای دیوان عالی کشور

دادسرای دیوان عالی کشور در معیت دیوان عالی کشور انجام وظیفه می‏کند و چون دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و صلاحیت آن کشوری است، دادسرای دیوان نیز در تهران تشکیل یافته و صلاحیت آن شامل تمام قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی می‏باشد.

مقامات دادسرای دیوان عالی کشور عبارتند از:

دادستان کل کشور،

معاون اول،

شش معاون

به تعداد لازم دادیار

دادستان کل کشور در بین قضات دادسرا از لحاظ سلسله مراتب، عالی ترین مقام قضایی به شمار می آید و ریاست دادسرای دیوان عالی کشور را برعهده دارد.

براساس اصل یکصد و شصت و دوم قانون اساسی دادستان کل کشور باید مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی باشد.

رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور وی را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‏کند.

دادسرای دیوان عالی کشور دارای وظایف مهمی است که به اجمال، در خصوص وظایف و اختیارات آن‏ها می توان به موارد زیر اشاره نمود.

وظایف و اختیارات حوزه معاونت اول:

۱- ساماندهی امور مربوط به حضور دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور در شعب دیوان عالی جهت اظهارنظر در خصوص پرونده های مطرح در شعب، در اجرای ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

۲- ساماندهی امور مربوط به نمایندگی های دادستانی کل کشور در هیأت‏های مختلف از قبیل شورای عالی بورس، شورای پول و اعتبار و..

٣- ساماندهی امور مربوط به ممنوعیت خروج از کشور، انسداد حسابها ممنوع المعامله ها که از سوی قضات دادسراهای عمومی، انقلاب و نظامی یا دادگاه‏ها انجام می‏شود.

۴- درخواست صدور رای وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری.

۵- درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی مطابق ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری.

۶- درخواست احاله پرونده، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، در اجرای ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری.

۷- شرکت در جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اظهارنظر نسبت به موضوع بحث اعم از رأی وحدت رویه، رأی اصراری کیفری و حقوقی.

وظایف و اختیارات سایر معاونت‏ها

۱- در اجرای ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور بر کلیه

دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می‏تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر نماید. همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضاییه و سایر مراجع قضایی و اجرائی ذی ربط ارائه می‏کند. این وظیفه از سوی دادستان کل کشور به معاونت نظارت و هماهنگی تفویض شده است

۲- پیشنهاد انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها به رییس قوه قضاییه.

٣- پیشنهاد انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستآن‏های سراسر کشور حسب مورد پس از کسب نظر موافق رئیس کل دادگستری استان ذیربط یا رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح به رییس قوه قضاییه.

۴- صدور کیفرخواست نسبت به تخلفات اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات، دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات و دادستان انتظامی قضات به ترتیب مذکور در ماده ۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷.

۵- اعلام موارد تخلف یا جرم قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضایی یا اداری صالح.

6- طرح دعوی نسبت به جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی و همچنین پیگیری و نظارت نسبت به آن منظور : از اموال عمومی، ثروت های عمومی درأختیار حکومت اسلامی است که از باب اعمال حاکمیت و بر طبق مصالح عامه و با رعایت قانون، از آن استفاده می‏شود. اموال عمومی که در واقع معد هستند برای مصالح و منافع ملی و انتفاع عموم مردم، مطابق با اصل چهل و پنجم قانون اساسی، قابل تملک خصوصی نیستند و دادستان کل کشور موظف است در مواد مصرف آن‏ها بر خلاف مصالح عامه از جانب دولت یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، اقدام به طرح دعوی و پیگیری و نظارت لازم بنماید.

7- درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقودالأثر بی سرپرست در اجرای ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری.

۸- درخواست تجویز اعاده دادرسی در موارد خلاف شرع بین از رییس قوه قضاییه در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری.

۹- انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به مواردی که تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسئولان کشوری به عهده‏ی دیوان عالی کشور است در اجرای ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری.

دادسرای عمومی و انقلاب

دادسرای عمومی و انقلاب که مسئولیت آن با دادستان حوزه قضایی مربوط است، در حوزه قضایی تمام شهرستآن‏ها تشکیل می‏شود و در حوزه قضایی بخشها که دادسرا وجود نداردوظایف دادستان برعهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی برعهده دادرس على البدل دادگاه است. البته بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تشکیل دادسرا در برخی از حوزه قضایی بخش ها نیز تجویز شده است. تبصره ۲ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می‏دارد:

«به تشخیص رئیس قوه قضاییه، در حوزه قضایی بخش هایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می‏کند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است».

همچنین بر اساس تبصره یک همان ماده:

«به تشخیص رئیس قوه قضاییه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان های جدید که به لحاظ قلت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است».

با توجه به اینکه دادسرا صلاحیت خود را از دادگاه کسب می‏کند، حدود صلاحیت ذاتی و محلی دادسرا، صلاحیت همان دادگاهی است که در معیت آن انجام وظیفه می‏کند بنابراین در تمامی حوزه های قضایی شهرستان ها، دادسراهای عمومی و انقلاب در معیت دادگاه‏های کیفری یک و دو، دادگاه انقلاب و دادگاه اطفال و نوجوانان انجام وظیفه می کنند و تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم در صلاحیت آن دادگاه ها را انجام می‏دهند.

پرسش) چنانچه بر اساس قانون، رسیدگی به جرایمی در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم باشد، انجام تحقیقات مقدماتی آن جرایم و نیز دفاع از کیفرخواست برعهده‏ی کدام دادسراست؟ دادسرای محل وقوع جرم یا دادسرایی که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‏کند؟

پاسخ) در مقام پاسخ به این سؤال، دو ماده قانونی مشاهده می‏شود که در بدو امر به نظر می‏رسد این دو ماده با هم متعارضند.

ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می‏دارد:

«انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آن‏ها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‏کند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید»

از سوی دیگر ماده ۴۰۱ همان قانون مقرر می‏دارد:

«در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی می‏شود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای محل وقوع جرم است».

با کمی دقت و تأمل روشن می‏شود که هیچ گونه تعارضی بین این دو ماده وجود ندارد زیرا میدانیم که اولاً اصل اولیه در همه جرایم این است که صلاحیت رسیدگی با دادگاه محل وقوع جرم است و ثانیاً دادسرا در صلاحیت، تابع حدود صلاحیت دادگاه است. بنابراین وقتی که بر اساس قانون، رسیدگی به جرمی در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم قرار گرفت، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی آن نیز از دادسرای محل وقوع جرم سلب می‏شود و در صلاحیت داسرایی که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‏کند قرار می‏گیرد و به همین جهت ماده ۲۶ مقرر می‏دارد:

«انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آن‏ها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‏کند»

به عنوان مثال، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص موضوع مواد «305»،«۳۰۷» و «۳۰۸» و نیز در مورد احاله که صلاحیت رسیدگی به دادگاهی واگذار شده است که در غیر محل وقوع جرم است، با دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‏کند و دادسرای محل وقوع جرم صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی را ندارد.

موضوع ماده ۴۰۱ که مقرر می‏دارد:

«در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی می‏شود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای محل وقوع جرم است».

مربوط به مواردی است که صلاحیت رسیدگی از دادگاه محل وقوع جرم سلب نشده بلکه این دادگاه، درأن محل تشکیل نشده است مانند موضوع تبصره یک ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‏دارد:

«… در حوزه هایی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده است، به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‏شود»

در این مورد، طبیعی است که انجام تحقیقات مقدماتی و نیز دفاع از کیفرخواست برعهده‏ی دادسرای محل وقوع جرم باشد زیرا در این فرض از دادگاه کیفری یک سلب صلاحیت نشده و هر وقت تشکیل شود صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و به تبع آن از دادسرا نيز سلب صلاحیت نشده و طبق اصل، صلاحیت انجام کلیه تحقیقات مقدماتی را خواهد داشت.

چند نکته مهم:

نکته اول: برای دادسرای شهرستان مرکز استان، در صلاحیت اضافی نیز پیش بینی شده است:

نخست؛ شرکت در جلسات دادگاه های تجدیدنظر استان بر اساس ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری.

دوم؛ نظارت بر اقدامات دادسراهای استان بر اساس ماده ۲۷ همان قانون.

نکته دوم: تشکیل دادسراهای تخصصی زیر نظر دادسرای شهرستان از قبیل دادسرای نوجوانان، دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی به تشخیص رییس قوه قضاییه بلامانع است.

دادسرای نظامی

به منظور انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح، دادسرای نظامی در معیت دادگاه‏های نظامی تشکیل می‏شود. دادسرای نظامی فقط در مرکز استان تشکیل می‏شود و در سایر شهرستان ها نیز در صورت نیاز با عنوان دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می‏شود.

براساس ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان قضایی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری ها، دادستان های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضایی دادگستری مقرر شده است».

با توجه به اینکه دادسراهای نظامی در معیت دادگاه های نظامی انجام وظیفه می کنند، حدود صلاحیت آن‏ها همان صلاحیت دادگاه های نظامی است.

در زمان جنگ، باتوجه به شرایط ویژه ای که پیش می آید، دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاه های نظامی زمان جنگ تشکیل می‏شود بهترین وكیل كیفری.

دادسرای ویژه روحانیت

دادسرا و دادگاه‏های ویژه روحانیت در سال ۱۳۶۶ به موجب فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) تشکیل گردید. آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت در تاریخ ۱۳۶۹/۵/۱۴ به تصویب مقام معظم رهبری، آیت ا… خامنه ای (مدظله العالی)، رسید و در تاریخ ۱۳۸۴/۹/۲ نیز با اصلاحات و الحاقاتی مورد تایید معظم له قرار گرفت.

مطابق ماده 1 آیین نامه مزبور، هدف از تشکیل دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و همچنین به کیفر رساندن روحانیون متخلف، عنوان شده است.

وظایف دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

وظایف دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت را بر اساس آیین نامه‏ی مربوط به آن می توان به شرح زیر بیان کرد:

الف- اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در محدوده مسائل قضایی

ب- ارشاد در امور خلاف شأن.

ج- رسیدگی به جرایم روحانیون و پرونده هایی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا مرتبط است.

لازم به ذکر است که در اجرای اهداف و وظایف مذکور که به ترتیب در مواد 1 و ۲ آیین نامه ذکر شده است، دادسرای ویژه روحانیت می‏تواند از طریق مراکز حوزوی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز امور مساجد و سایر نهادهای مرتبط به امور روحانیون اقدام نماید. نهادهای فوق در زمینه اجرای موارد مذکور موظف به همکاری با دادسرای ویژه روحانیت می‏باشند.

دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از لحاظ ساختار و تشکیلات، تحت نظارت مستقیم مقام معظم رهبری، انجام وظیفه می‏کند و کاملا مستقل از تشکیلات قوه قضاییه است. البته پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضاییه می‏باشد.

دادستان کل ویژه روحانیت و حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت، از سوی مقام معظم رهبری منصوب می گردند. مسئولیت، ریاست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب است بهترین وكیل كیفری.

دادستان کل ویژه روحانیت دارای چهار معاون و دو دفتر به شرح ذیل می‏باشد:

– معاون امور استان ها.

– معاون بررسی و پیشگیری.

– معاون قضایی

– معاون ادارای و مالی

– دفتر دادستانی

– دفتر حفاظت و گزینش.

شرح وظائف هر کدام از معاونت ها و دفاتر مذکور، توسط دادستان منصوب تعیین می‏گردد.

بهترین وكیل خیانت در امانت
بهترین وكیل خیانت در امانت

صلاحیت محلی دادسرای ویژه روحانیت

از لحاظ قلمرو صلاحیت محلی، صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت، متفاوت از صلاحیت محلی سایر مراجع قضایی است و مختص به آن دادسرا می‏باشد، به گونه ای که صرفا در حوزه های قضایی یازده گانه ذیل تشکیل شده است:

١- تهران ( شامل استآن‏های تهران و سمنان).

۲- قم (شامل استان های مرکزی و قم و شهرستان کاشان).

٣- مشهد (شامل استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و همچنین استان سیستان و بلوچستان).

۴- اصفهان (شامل استان های اصفهان (به استثناء شهرستان کاشان که در حوزه صلاحیت قم قرار دارد)، یزد و چهار محال و بختیاری).

۵- شیراز (شامل استان های فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد).

۶- تبریز (شامل استآن‏های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان).

۷- ساری (شامل استان های گلستان و مازندران).

۸- اهواز (شامل استان های لرستان و خوزستان).

۹- کرمان (شامل استان های کرمان و هرمزگان).

۱۰- همدان (شامل استان های کرمانشاه، کردستان، همدان و ایلام).

۱۱- رشت (شامل استان های گیلان و قزوین).

ساختار و تشکیلات هر کدام از حوزه های قضایی ویژه روحانیت که در رأس آن دادستان ویژه همان حوزه قضایی قرار دارد، به ترتیب زیر است بهترین وكیل كیفری:

-معاونت بررسی و پیشگیری.

– معاونت تحقیقات و امور اجرانی.

– مدیریت اداری و مالی.

– شعب دادیاری و کادرأداری (به تعداد کافی).

عزل و نصب دادستان ها و دادیاران دادسراهای ویژه شهرستآن‏ها با اخذ تمایل از آنان، به عهده دادستان منصوب خواهد بود. همچنین معاونین دادسراها به پیشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب، تعیین خواهند شد.

رسیدگی در دادسراها و دادگاه‏های ویژه روحانیت و همچنین وظایف و اختیارات قضات آن دادسراها و دادگاه‏ها، تابع مقررات عمومی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری می‏باشد، مگر در مواردی که در این آیین نامه، خلاف آن تصریح شده است.

صلاحیت ذاتی و اختصاصی ویژه روحانیت

بهترین وكیل كیفری: دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت از لحاظ قلمرو صلاحیت ذاتی در چهار مورد صالح به رسیدگی هستند:

الف- کلیه جرایم روحانیون.

ب- کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون.

ج- کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی، در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.

د- کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می‏شود.

کلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه سراسر کشور، و نیز اعضاء مجمع تشخیص مصلح نظام، اعضاء شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنان، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی در صورتی که روحانی باشند در دادسرا و دادگاه تهران رسیدگی خواهد شد.

چند نکته مهم:

نکته‏ ی نخست: موضوعی تحت عنوان «واگذاری» درأیین نامه ویژه روحانیت پیش بینی شده است. در مواردی که دادسرای ویژه روحانیت، با دارا بودن صلاحیت ذاتی رسیدگی به پرونده ای را به سایر مراجع قضایی، واگذار نماید، مراجع مذکور مکلف به رسیدگی می‏باشند و حق اختلاف با دادسرای مزبور را ندارند، بر خلاف «قرار عدم صلاحیت» که مرجع قضایی دوم (مرجع قضایی که نسبت به آن قرار عدم صلاحیت صادر شده است) حق اختلاف با مرجع قضایی اول (مرجع قضایی که قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و ارسال پرونده به مرجع قضایی عالی جهت حل اختلاف را دارد.

نکته‏ ی دوم: در خصوص دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون، باید گفت که همانند سایر افراد و مطابق با قوانین، در دادگاه‏های عمومی (حقوقی) رسیدگی خواهد شد، مگر موارد خاصی که بر حسب ضرورت، رسیدگی آن «به نظر دادستان منصوب» در دادگاه ویژه اصلح باشد. در این صورت، دادسراها و دادگاه‏ها موظفند که با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه (حسب مورد)، پرونده را ارسال نمایند. بنابراین، مادامی که به دادسرا یا دادگاهی که در حال رسیدگی به پرونده است، مراتب ارسال پرونده از جانب «دادستان منصوب» ابلاغ نگردیده، رسیدگی مطابق با قانون، در دادگاه صالح به عمل خواهد آمد.

نکته‏ ی سوم: رسیدگی به تخلفات قضات و کارمندان مشغول خدمت در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که در حین خدمت یا به سبب آن مرتکب شده اند. در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران و زیر نظر مستقیم دادستان منصوب و حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت، می‏باشد.

نکته‏ ی چهارم: اتهامات شرکاء، معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و این موضوع، متفاوت با قواعد عمومی حاکم در سایر مراجع قضایی است بهترین وكیل كیفری.

نکته‏ ی پنجم: قرارهای صادره در دادسرای ویژه روحانیت، به جز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است:

الف- قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضائی وی خارج از نوبت بررسی می‏گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به شعبه صادر کننده قرار اعاده می‏گردد.

ب- قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.

نکته‏ ی ششم: موارد صدور قرار بازداشت موقت در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، به شرح زیر می‏باشد:

١- خوف فرار متهم.

٢- خوف تبانی یا امحاء آثار جرم.

۳- موارد مهمه از قبیل: جرایم ضد انقلابی، مواد مخدر، کلاهبرداری، ارتشاء، قتل عمد و موارد مشابه.

۴- مواردی که آزادی متهم موجب مفسده است، از قبیل هتک حیثیت نظام و روحانیت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *