28 اسفند 1398

مرجع رسیدگی به خواسته کفالت و سرپرستی

مرجع رسیدگی به خواسته کفالت و سرپرستی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 60 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: رسیدگی به خواسته کفالت و سرپرستی در صلاحیت محاکم دادگستری نیست و باید از طریق نظام وظیفه اقدام شود.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/08    شماره رای نهایی: 9309972130501159

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم م.ک.ب. به طرفیت خوانده آقای الف.ک. به خواسته سرپرستی و کفالت، خواهان بیان داشته که خوانده فرزندم می‌باشد و جهت معافیت از خدمت مقدس نظام وظیفه درخواست صدور حکم سرپرستی و کفالت دارم خوانده نیز ضمن تأیید اظهارات خواهان اعلام می‌دارد که سرپرست خانواده است دادگاه نظر به اینکه طرح چنین دادخواستی صرفاً جهت خلاصی خوانده از انجام خدمت نظام وظیفه می‌باشد و دلیلی بر پذیرش خواسته خواهان وجود ندارد لذا حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس – کریمی نژاد

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ک.ب. به طرفیت آقای الف.ک. فرزندش نسبت به دادنامه شماره 987 مورخه 28/5/93 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان قدس که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدورحکم کفالت و سرپرستی فرزندش (تجدیدنظرخوانده) صادر شده است با توجه به محتویات پرونده دعوی تجدیدنظرخواه صحیح نمی‌باشد بهدلیل اینکه اگر بنا باشد کفالتی به فرزندی داده شود مرجع آن محاکم قضایی نیست بلکه شخصی که مدعی کفالت دارد [است]، باید از طریق نظام وظیفه اقدام نماید و لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آدم ضمن نقض دادنامه مارالذکر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

آل حبیب – علیخانی