21 آبان 1398

مرجع رسیدگی به دعاوی علیه سازمان بهزیستی

مرجع رسیدگی به دعاوی علیه سازمان بهزیستی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 1 دیوانعالی کشور

چکیده: با توجه به اینکه سازمان بهزیستی، نهادی دولتی تلقی می‌شود رسیدگی به شکایت علیه آن سازمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

 

مستندات         تبصره 1 زیر ماده 17 و ماده 2 قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 5/3/1367 مجلس شورای اسلامی

تاریخ رای نهایی: 1393/08/07    شماره رای نهایی: 9309970906100499

خلاصه جریان پرونده

دعوی خانم الف.گ. بطرفیت الف. بخواسته ابطال انتخابات هیأت ‌مدیره کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک خصوصی و … به شرح مرقوم در تاریخ 3/10/1392 ثبت و به شعبه اول دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه بایگانی 921753 یا 86846-/92 ثبت گردید و پس از ابلاغ اخطاریه رفع نقص موردنظر به شاکیه موصوف و … برابر دادنامه شماره 2022-/92 ــ 26/11/1392 با استدلال مندرج از جمله رأی وحدت رویه شماره 537 ــ 1/8/1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دادگاه صالح ظهور به دادگاه دادگستری است که مطابق اصل 159 قانون اساسی مرجع رسیدگی رسمی به تظلمات و شکایات بوده و دیوان عدالت اداری مرجع اختصاصی بوده و هیچ‌وقت دیوان مزبور دادگاه اطلاق نمی‌شود … و در قانون اصلاحی 15/2/1387 قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 5/3/1367 مراجع قضایی ذی صلاح مقید شده به‌جز آنچه در قانون مستثنی شده انواع دعاوی مختلف … قابل استماع و رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری می‌باشد و در این خصوص ماده 35 قانون اصلاحی فوق‌الذکر دیوان عدالت اداری را استثنا نکرده به استناد مقررات قانونی مندرج به صلاحیت دادگستری اصفهان قرار عدم صلاحیت صادر شد اما شعبه دهم دادگاه حقوقی اصفهان طی دادنامه تایپ نشده 878-/93 ــ 31/4/1393 تحت پرونده کلاسه 930486  با متفاوت دانستن موضوع مهدکودک‌ها با کودکستان‌های موضوع قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 5/3/1367 که مهدهای کودک در راستای بند 1 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 1380 تحت نظارت و با مجوز سازمان بهزیستی تأسیس و افتتاح گردیده و هیچ ارتباطی به وزارت آموزش‌وپرورش نداشته تا بتوان مقررات قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی را بر آن حاکم دانست بعلاوه موضوع شکایت خواهان نسبت به رأی شورای نظارت مندرج در تبصره یک ماده 17 قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی نیست و به لحاظ نهاد دولتی محسوب شدن سازمان بهزیستی رسیدگی به شکایت علیه سازمان مذکور به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت ذاتی دیوان یادشده تشخیص و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان مزبور صادر و پرونده امر برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع گردید.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای س.کیقبادی عضو ممیز و اوراق پرونده در مورد اختلاف در صلاحیت فوق الاشعار مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

 

 

 

 

 

رای دیوان

با بررسی اوراق پرنده امر و گزارش عضو ممیز در مورددعوی با شکایت خانم الف.گ. بطرفیت الف. بخواسته ابطال انتخابات هیئت‌مدیره کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک خصوصی و … که به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی فی‌مابین شعبه اول دیوان عدالت اداری و شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده است با لحاظ اینکه : مهدکودک مدرسه نیست تا مشمول مقررات قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی موضوع قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 5/3/1367 مجلس شورای اسلامی و بالأخص تبصره 1 ذیل ماده 17 قانون مزبور تحت نظارت وزارت آموزش‌وپرورش یا مشمول مقررات قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس انتفاعی مصوب 6/5/1387 کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بالأخص با توجه به تعاریف مدرسه و مرکز پرورشی و مرکز آموزشی مندرج در ماده 2 قانون اخیرالذکر شود بلکه مهدکودک‌ها با مجوز سازمان بهزیستی و تحت نظارت سازمان بهزیستی بوده و سازمان مذکور نیز سازمان دولتی بوده لذا رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات سازمان مزبور وفق مقررات ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1380 در صلاحیت دیوان مزبور مقرر شده است بنا به‌مراتب ضمن نقض قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری به استناد ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی به تشخیص صلاحیت دیوان مذکور در رسیدگی به پرونده پیوست حل اختلاف می‌نماید.

مستشاران شعبه یک دیوان عالی کشور

حیدری قاسمی ـ کیقبادی