16 آبان 1398

مرجع رسیدگی به مزاحمت ساختمانی در اثر ساخت‌وساز غیرمجاز

مرجع رسیدگی به مزاحمت ساختمانی در اثر ساخت‌وساز غیرمجاز

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 33 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: چنانچه اقدامات خوانده در ملک خود از مصادیق بارز تخلف ساختمانی باشد رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است.

 

مستندات         ماده 160 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/08/28    شماره رای نهایی: 9309970223201144

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ج. با وکالت آقای ب.ر. به طرفیت آقای ق.ف. با وکالت آقای ع.ک. به خواسته رفع مزاحمت به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی و کارشناسی خواهان توضیح داده اینجانب مالک پلاک ثبتی 1253/48 می‌باشم که به‌موجب نظریه کارشناس پیوست مجاور ملک اینجانب در حال ساخت می‌باشد و متأسفانه بدون رعایت قوانین جاریه و حقوق همسایگی با پیشروی و احداث بالکن ضمن تجاوز به فضای متعلق به اینجانب و کور کردن نمای ساختمان موجب اشرافیت ملک خود شده است لذا صدور حکم بهشرح خواسته مورد استدعا می‌باشد دادگاه با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه به صراحت ماده 160 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد و نظر به اینکه اقدامات خوانده در ملک خود از مصادیق بارز محقق ساختمانی بوده و رسیدگی آن در صلاحیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است و برابر مستندات ارائه شده به تخلفات خوانده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها رسیدگی و با احراز عدم ضرورت قلع موارد حقوقی رأی بر پرداخت جریمه صادر گردیده است لذا دعوی خواهان به نظر دادگاه غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار – ابراهیمی آزاد

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ج. بهطرفیت آقای ق.ف. بهشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 411 مورخ 8/4/1393 صادره در پرونده کلاسه شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهریار که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته رفع مزاحمت ملک مجاور می‌باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید رأی صادر قطعی است.

رئیس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

خیری – مرادی