29 آبان 1398

مرجع صالح تجدیدنظر از حکم محکومیت به آدم‌ربایی

مرجع صالح تجدیدنظر از حکم محکومیت به آدم‌ربایی

کلمات کلیدی:   تجدیدنظرخواهی

مرجع صدور:     شعبه 24 دیوانعالی کشور

چکیده: مرجع صالح تجدیدنظر از حکم محکومیت به آدم‌ربایی، دادگاه تجدیدنظر استان است.

 

مستندات         رأی وحدت رویه شماره 70 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخ رای نهایی: 1393/07/02    شماره رای نهایی: 9309970908400384

خلاصه جریان پرونده

در خصوص اتهام آقایان ه. و ف. هر دو فراری دایر به مشارکت در ایراد صدمه بدنی و مشارکت در آدم‌ربایی موضوع شکایت خانم م. با وکالت آقای … شعبه 101 دادگاه قزوین پس از جری تشریفات دادرسی طی دادنامه شماره 519 – 10/06/92 متهمین به پرداخت دیات به شاکیه به‌طور مشترک و از حیث آدم‌ربایی متهم ه. را به پانزده سال حبس و ف. را به دو سال حبس محکوم می‌نماید (صفحه 243) و غیابی بودن رأی را در خصوص ف. غیابی و در مورد ه. حضوری اعلام می‌کند و مرجع تجدیدنظر را دیوان عالی کشور بیان می‌نماید. سپس طی دادنامه اصلاحی شماره 0530 – 16/06/92 مرجع تجدیدنظر را دادگاه تجدیدنظر استان اعلام می‌نماید (صفحه 253). پس از تجدیدنظرخواهی آقای … به وکالت از خانم م. و آقای … به وکالت از ه. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین طی دادنامه شماره 0693 – 17/07/92 رأی معترض‌عنه را تأیید می‌کند (صفحه 268). باکمال تأسف مجدداً شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی البرز طی رأی شماره 0681 – 09/08/93 رأی اصلاحی در مورد دیه فراموش‌شده صادر می‌کند (صفحه 287) مجدداً رأی اصلاحی بابت دیه دندان صادر می‌کند. رأی 705 – 29/08/92 (صفحه 295) و مجدداً رأی اصلاحی به شماره 0681 –09/08/92 صادر می‌نماید (صفحه 320). پس از واخواهی آقای ف. از رأی شماره 0519 – 01/06/92 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی البرز شعبه 101 دادگاه البرز طی رأی شماره 0294 –05/05/93 رأی واخواسته را تأیید می‌کند (صفحه 390). این رأی مورد تجدیدنظرخواهی خانم …. به وکالت از ف. واقع جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می‌گردد. این شعبه پس از بررسی به شرح آتی رأی صادر می‌کند.

 

 

 

 

 

رای دیوان

نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم … به وکالت از آقای ف. نسبت به رأی مذکور نظر به شکایت شاکیه مبنی بر مشارکت در آدم‌ربایی و ایراد صدمه عمدی بدنی و با توجه به وحدت رویه شماره 70 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور نبوده بلکه دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه می‌باشد. لذا به صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه رأی صادر می‌گردد.

رئیس شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ـ مستشار

لشکری ـ شوشتری