19 اسفند 1398

مرجع صالح تجدیدنظر از حکم محکومیت به حد سرقت

مرجع صالح تجدیدنظر از حکم محکومیت به حد سرقت

کلمات کلیدی:   تجدیدنظرخواهی

مرجع صدور:     شعبه 24 دیوانعالی کشور

چکیده: مرجع صالح تجدیدنظر از حکم محکومیت به حد سرقت، دادگاه تجدیدنظر استان است.

 

مستندات         تبصره 4 ماده 4 و بند یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1381

تاریخ رای نهایی: 1393/07/05    شماره رای نهایی: 9309970908400420

خلاصه جریان پرونده

در خصوص اتهام آقایان 1- الف. 2- م. 3- س. 4- الف. 5- م. دایر بر تحصیل ما مسروقه و مشارکت در فقره سرقت تعزیری و 9 فقره سرقت حدّی موضوع شکایت آقایان 1- م. 2- ح. 3- ر. 4- س. 5- ح.  6- ک. 7- ق. 8- م. 9- ز. 10- ص. دادسرای عمومی و انقلاب … پس از تکمیل تحقیقات و صدور قرار مجرمیت مبادرت به صدور کیفرخواست برای متهمین دایر بر نه فقره مجموعاً سرقت موجب حدّ قطع ید و هفت مورد سرقت موجب تعزیر درخواست مجازات می‌نماید. شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی … مسئول رسیدگی می‌باشد که پس از تشکیل جلسات دادگاه مبادرت به انشاء رأی می‌نماید و در خصوص سرقت موجب حدّ قطع ید متهمین م. و س. و الف. را به قطع چهار انگشت دست راست محکوم می‌نماید و در مورد اتهام سرقت تعزیری نیز تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. این رأی مورد اعتراض آقایان ن. و الف. و س. و م. واقع می‌شود. شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه تجدیدنظرخواهی ن. و م. را مردود، رأی معترض‌عنه را در خصوص آن‌ها تأیید می‌کند و در مورد تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و س. به صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور رأی صادر می‌کند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال، به این شعبه ارجاع می‌گردد. این شعبه پس از بررسی به شرح آتی رأی صادر می‌کند.

 

 

 

رای دیوان

نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و س. و م. و ن. از رأی مذکور با توجه به تبصره4 ماده 4 و بند یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های و انقلاب رسیدگی به مجازات حدّ قطع ید (سرقت) در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی می‌باشد و مرجع تجدیدنظر آن‌هم دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد، لذا دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی نبود به صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه  شعبه سوم رأی صادر می‌گردد. دفتر پرونده به مرجع مرسل اعاده شود.

مستشار شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون

شوشتری ـ احتشامی