30 مهر 1398

مرجع صالح رسیدگی به اتهام زنای محصنه

مرجع صالح رسیدگی به اتهام زنای محصنه

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: رسیدگی به اتهام زنای محصنه در صلاحیت دادگاه کیفری استان است نه دادگاه عمومی جزایی.

 

مستندات         تبصره 3 ماده 3 و تبصره الحاقی ماده 4 و تبصره الحاقی ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1381

تاریخ رای نهایی: 1393/09/18    شماره رای نهایی: 9309970223901186

رای بدوی

در خصوص شکایت آقای ش. علیه همسرش خانم س. و آقای ع.، دایر به زنا؛ با توجه به محتویات پرونده به لحاظ فقد ادله اثباتی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌نماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ توحیدلو

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش. از دادنامه شماره 930739 مورخ 20/07/93 صادره از شعبه محترم 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص شکایت نامبرده علیه همسرش خانم س. و آقای ع. دایر بر زنا قرار منع تعقیب صادر گردیده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده با عنایت به این‌که موضوع شکایت و ادعای شاکی زنای محصنه بوده و مجازات قانونی زنای محصنه سنگسار و یا اعدام می‌باشد و وفق تبصره 3 ماده 3 و تبصره الحاقی ماده 4 و تبصره الحاقی ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرم معنونه صرف‌نظر از صحت‌وسقم قضیه در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران بوده و دادگاه عمومی جزایی با توجه به مجازات جرم موردادعا صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته است، لهذا دادگاه مستنداً به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال می‌نماید. رأی صادره قطعی است .

رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

شفیعی‌خورشیدی ـ موسی‌پور