02 آذر 1398

مرجع صالح رسیدگی به بزه قاچاق هیزم

مرجع صالح رسیدگی به بزه قاچاق هیزم

کلمات کلیدی:   اختلاف در صلاحیت

مرجع صدور:     شعبه 36 دیوانعالی کشور

چکیده: رسیدگی به بزه قاچاق هیزم، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

 

مستندات         بند ب ماده 18 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392

تاریخ رای نهایی: 1393/07/08    شماره رای نهایی: 9309970925101966

خلاصه جریان پرونده

دادگاه انقلاب اسلامی لردگان در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر حمل 420 کیلوگرم هیزم درخت بلوط جنگلی به استناد بند ب ماده 18 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح دادنامه مورخ 20/05/93 قرار عدم صلاحیت به شایستگی تعزیرات حکومتی لردگان صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.

به تاریخ فوق هیئت شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رأی می‎دهد:

 

 

 

 

 

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده و ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عدم نسخ ماده 48 قانون حفاظت از منابع طبیعی و جنگل‎ها که موضوع اتهام متهم قاچاق هیزم است قرار عدم صلاحیت صادره قابل‌رسیدگی در تعزیرات حکومتی نمی‎باشد و مطابق مقررات رسیدگی در دادگاه انجام می‎شود، بنابراین قرار مورخ 20/05/93 صادره از دادگاه انقلاب اسلامی لردگان ملغی‎‎الاثر می‎‎باشد و پرونده جهت رسیدگی برابر مقررات به دادگاه مزبور اعاده می‎گردد.

رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – مستشار

بهنام‌اصل ـ نصیری‌سوادکوهی