29 آبان 1398

مرجع صالح رسیدگی به غیبت از خدمت نظام‌وظیفه

مرجع صالح رسیدگی به غیبت از خدمت نظام‌وظیفه

کلمات کلیدی:   اختلاف در صلاحیت

مرجع صدور:     شعبه 14 دیوانعالی کشور

چکیده: مرجع صالح رسیدگی به غیبت از خدمت نظام‌وظیفه، دادگاه عمومی است.

 

مستندات         بند (واو) ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ۱۳۸۲

تاریخ رای نهایی: 1393/07/01    شماره رای نهایی: 9309970907400807

خلاصه جریان پرونده

دادگاه جزایی تبریز به اتهام آقای ن. دایر بر غیبت از خدمت نظام‌وظیفه موضوع کیفرخواست دادسرای تبریز رسیدگی و به شرح استدلال مقید در رأی شماره 93000146- 40/ 02/93 و با تلقی موضوع به‌عنوان فرار از خدمت و استناد به ماده 59 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه نظامی صادر و پس از ارسال و وصول پرونده دادگاه نظامی 2 استان آذربایجان شرقی عهده‌دار رسیدگی شده و به شرح رأی شماره 93000155- 12/03/93 اجمالاً با این استدلال که بر اساس بند (واو) ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، افراد وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن نظامی محسوب می‌شوند و فرد مشمولی که هنوز به خدمت اعزام نگردیده تحت شمول نظامی قرار نمی‌گیرد، صلاحیت خویش را نپذیرفته و با اعتقاد به صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی دادگستری و مآلاً حدوث اختلاف، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.

 

 

 

رای دیوان

در خصوص اختلاف حاصله، با توجه به مستندات ابرازی و استدلال منعکسه عقیده و استدلال دادگاه نظامی دو استان آذربایجان شرقی صحیح و موجه تشخیص گردید و با تأیید صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی جزایی تبریز و نقض قرار صادره از دادگاه مزبور، «حل اختلاف» به عمل می‌آید.

رئیس شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون

صابر ـ خلف‌رضایی