10 دی 1398

مرجع پرداخت پرداخت هزینه های درمانی ایثارگران بازنشسته و افراد تحت تکفل آن ها

مرجع پرداخت پرداخت هزینه های درمانی ایثارگران بازنشسته و افراد تحت تکفل آن ها

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: تأمین صددرصد هزینه‌های درمانی ایثارگران بازنشسته و افراد تحت تکفل آن ها بر عهده صندوق‎های بازنشستگی ذیربط می‌باشد.

 

مستندات         قانون تفسیر بند «ب» ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه

تاریخ رای نهایی: 1393/07/07    شماره رای نهایی: 9309970955900486

رای بدوی

نظر به اینکه شاکی آقای ب.پ. از جانبازان انقلاب اسلامی بوده که در سال 1384 به افتخار بازنشستگی نایل شده است و از طرفی به موجب قانون تفسیر بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب آبان 92، تأمین صد در صد هزینه‌های درمانی ایثارگران بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها بر عهده صندوق بازنشستگی مربوطه قرار گرفته است، لذا شکایت شاکی موجه و حکم به ورود شکایت به شرح مذکور صادر و اعلام می‌گردد تا شاکی از پرداخت هزینه درمانی خود و افراد تحت تکفل معاف گردد. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد

.

رئیس شعبه 16دیوان عدالت اداری

عبدالمنافی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدید‎نظرخواهی تأمین اجتماعی کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 2159 صادره از شعبه 16 بدوی به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده، وارد و قابل پذیرش نمی‌باشد. زیرا دادنامه معترض‎عنه با رعایت تشریفات قانونی و در محدوده وظایف محوّله اصدار یافته و ایرادی از حیث تطبیق موضوع با مقررات مربوطه مشاهده نمی‌گردد و از ناحیه تجدید‎نظر‎خواه نیز دلیلی که حکایت از مخدوش بودن آن باشد، ارائه نگردیده است. لذا با اجازه حاصله از ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن تأیید دادنامه معترض‎عنه حکم به رد تجدید‎نظر‎خواهی و اعتراض صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

صباغی ـ خضرائی