25 تیر 1399

مزاحمت و نتیجه در مزاحمت تلفنی

مزاحمت و نتیجه در مزاحمت تلفنی

جمله « … برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید …»، ظهور بر وقوع نتیجه یعنی به زحمت افتادن یا رنج بردن است. اما با دقت بیشتر در مفهوم حقوقی و به عبارت بهتر، مفهوم کیفری این جمله و به ویژه واژه «مزاحمت»، اعتقاد به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده ۶۴۱ ق.م.ا (تعزیرات) با نظر قانونگذار چندان انطباقی ندارد. همچنین مشکلاتی اثباتی نیز مزید بر علت خواهد بود.

پذیرش تحقق نتیجه در این جرم به معنای قبول معيار شخصی در این رابطه است و نتیجه قهری این پذیرش، ارزیابی طرف مزاحمت از نظر به زحمت افتادن یا نیافتادن است. این خود موجب می شود که اعمال مشابه گاهی به اعتبار تحقق چنین معیاری، مزاحمت و در مواردی جرم محسوب نشود، ضمن این که اثبات این امر هم از سوی طرف مزاحمت اگر غیر ممکن نباشد، حداقل در بسیاری از موارد امکان آن بسیار ضعیف است و هم این که مقام قضایی برای احراز آن با معیار شخصی با مشکلات زیادی مواجه خواهد بود.