23 آبان 1398

مسئولیت اجرای تعهدات وکیل در برابر متعهدٌله

مسئولیت اجرای تعهدات وکیل در برابر متعهدٌله

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: اگر وکیل تعهدی را بر عهده گیرد، مکلف به انجام دادن آن است و تا زمانی که از سوی موکل عزل، یا منع از انجام مورد وکالت نشده، نمی‌تواند از اجرای تعهد در برابر متعهدٌله استنکاف ورزد.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/09/16    شماره رای نهایی: 9309970221601148

رای بدوی

در خصوص واخواهی آقای ج.م. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ر.ت. به طرفیت آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 9009972164400999 مورخ 7/12/1390 مبنی بر محکومیت واخواه به میزان یکصد میلیون ریال بابت وجه التزام قرارداد و انتقال خط تلفن و هزینه دادرسی؛ با این توضیح که به شرح دادخواست واخواهی اعلام شد:« به موضوع مبایعه‌نامه مورخ 3/12/85 آقای ر.د. با وکالت واخواه آقای ر.ت. یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی … بخش یازده تهران را به آقای الف.م. فروخته است، باتوجه به اینکه تعهدات قراردادی متوجه خریدار و فروشنده می‌باشد و واخواه که با وکالت فروشنده مبایعه‌نامه را امضاء نموده، مسئولیتی متوجه وی به عنوان وکیل نمی‌باشد. مستند به ماده 674 قانون مدنی، لذا استدعای رسیدگی نقض دادنامه غیابی و رد دادخواست را خواستارم.» دادگاه نظر به اینکه: 1- مطابق صدر ماده 196، کسی که معامله می‌کند آن معامله برای آن شخص محسوب است و در خصوص مستند دعوی خواهان، واخواه ذیل آن‌را امضاء نموده 2- سند رسمی وکالتی که در مبایعه‌نامه استنادی قید شده تا پایان جلسه دادرسی توسط واخواه به عنوان وکیل فروشنده ارائه نشد، لذا با احراز اینکه واخواه، معامله موصوف را برای خود انجام داده و اینکه دلیل قانونی برای بی‌اعتباری و فسخ دادنامه موردنظر ارائه نشد، لذا با رد واخواهی، دادنامه موصوف عیناً تأیید می‌گردد. این رأی حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ابراهیمی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظر‌خواهی ر.ت. با وکالت ج.م. به طرفیت آقای الف.م. از دادنامه شماره 9309972164400199 مورخ 17/3/93 صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی حقوق تهران که به‌موجب آن واخواهی از دادنامه شماره 999 مورخ 7/12/90 مردود اعلام شده‌است، نظر به اینکه به موجب مواد 666 و 667 و 671 قانون مدنی، وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نموده و اگر از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد، مسئول خواهد بود و تعهدی را که وکیل(تجدیدنظرخواه) به عهده گرفته است، مکلف بوده است آنرا به اتمام برساند؛ مگر اینکه از ناحیه موکل منع یا از ادامه انجام وکالت عزل گردد. فلذا به‌استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

موسوی – شفیعی