03 آذر 1398

مسئولیت رانندگان وسایل نقلیه در تصادف منتهی به فوت

مسئولیت رانندگان وسایل نقلیه در تصادف منتهی به فوت

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 35 دیوانعالی کشور

چکیده: مسئولیت رانندگان وسائل نقلیه در تصادفات منتهی به فوت با هر میزان تقصیر، به صورت مساوی است.

 

مستندات         رأی وحدت رویه شماره 717-06/02/90 هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور – بند 6 ماده 272 و ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

تاریخ رای نهایی: 1393/08/07    شماره رای نهایی: 9309970925001344

خلاصه جریان پرونده

لایحه تقدیمی مستدعی اعاده دادرسی آقای ب. و ضمایم آن دلالت دارد که به موجب دادنامه شماره 1433-05/08/92 شعبه 128 دادگاه عمومی جزایی شهرستان مشهد با شکایت اولیای‌‌دم مرحوم ع. به اتهام بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل آن مرحوم به میزان پنجاه درصد تقصیر حسب نظریه هیئت 9 نفره کارشناسان تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد، دادگاه پس از رسیدگی به اتهام متهم، با توجه به شکایت اولیاءی‌دم مقتول، گواهی پزشک قانونی در خصوص فوت متوفی و اظهارنظر هیئت کارشناسان در مورد تقصیر متهم و اقرار نامبرده بزهکاریش را محرز و ثابت تشخیص و مستند به مواد 295 و 297 و 302 و 304 و 714 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت نصف دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیا‌ی‌دم محکوم می‌نماید، از حیث جنبه عمومی اتهام نیز تحمل شش ماه حبس برای وی تعیین مجازات می‌شود. با اعتراض تجدیدنظرخواهی طرفین پرونده شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان‌ رضوی به موجب دادنامه شماره 2044-29/11/92 با قبول اعتراض اولیای‌‌دم متوفی به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با این استدلال که علت حادثه تصادف تخلف محکوم‌علیه در هنگام گردش به چپ در تقاطع بوده است و سرعت غیرمجاز متوفی علت وجودی حادثه نبوده است رأی صادره از میزان مسئولیت محکوم‌علیه از پنجاه درصد به صددرصد تغییر و اصلاح می‌گردد و مجازات حبس نامبرده را در اجرای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی به لحاظ وضع خاص ایشان تبدیل می‌نماید و با اصلاح مذکور رأی را در سایر قسمت‌ها تأیید می‌نماید. محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای که حین شور قرائت می‌گردد و اجمالاً مبنی بر این‌که نامبرده طبق نظر هیئت 9 نفره کارشناسان پنجاه درصد تقصیر داشته است و مجازات پرداخت دیه براساس صددرصد نامناسب است، از محضر ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور درخواست اعاده دادرسی می‌نماید، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

 

 

 

رای دیوان

درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه آقای ب. نسبت به دادنامه شماره 2044-29/11/92 صادره از شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان‌ رضوی وارد و قابل اجابت است زیرا هیئت 9 نفره کارشناسان به صراحت تمام نامبرده را به میزان هفتاد درصد تقصیر در بروز و وقوع حادثه تصادف به علت عدم رعایت حق تقدم عبور حین گردش به چپ مقصر اعلام داشته‌‌اند که با وضع مذکور و ملحوظ داشتن رأی وحدت رویه شماره 717-06/02/90 با رعایت صدق عرفی و قاعده تصنیف به میزان پنجاه درصد مسئول پرداخت دیه متوفی در حق اولیای‌دم وی می‌باشد. دادگاه تجدیدنظر بدون هیچ مبنایی به رغم اظهارنظر کارشناسان، با اصلاح رأی بدوی نامبرده را به پرداخت صد درصد دیه متوفی محکوم نموده که در واقع از مصادیق مجازات نامتناسب تلقی می‌گردد. علی‌هذا با انطباق مورد با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستند به ماده 274 قانون مرقوم ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض محاکم تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه سی‌وپنجم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون

سیدکریمی ـ حیاتی